Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MŁ/2006/048
Nazwa zadania:
Przystosowanie siedzibi Polskiego Zwiąku Niewidomych do potrzeb centrum rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży z dysfunkcja wzroku
Rodzaj zadania:
ziałania na rzec zosób niepełnosprawnych
Termin składania:
2006/10/20
Data decyzji:
2006/10/27

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie :

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 1. Nazwa zadania:
 2. PRZYSTOSOWANIE SIEDZIBY POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH DO POTRZEB CENTRUM REHABILITACJI I EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

  Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania*.

 3. Rodzaj zadania:
 4. Zadanie z zakresu : Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności.

 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 6. Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

  15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 7. Zasady przyznawania dotacji:
 8. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 9. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 października 2006 roku do 31 stycznia 2007 roku,

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 4. Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

 

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • zakres rzeczowy zadania,
 • objęcie programem jak największej liczby uczestników,
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 • możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

……………………..

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz

– telefon (91) 424 5670 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

*niepotrzebne skrOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Niewidomych 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/09/19, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Magdalena Łobacz, dnia: 2006/10/27 13:58:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Łobacz 2006/10/27 13:58:24 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/10/11 07:49:27 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/19 14:37:39 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/19 13:30:46 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/19 13:19:47 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/19 11:12:44 nowa pozycja