Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2010/028
Nazwa zadania:
Organizacja imprez o charakterze lokalnym, mających szczególne znaczenie dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie Miasta Szczecin.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2010/02/01
Data decyzji:
2010/02/19

BOP/IK/2010/028

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez o charakterze lokalnym, mających szczególne znaczenie dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie Miasta Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
125 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) posiadają doświadczenie – udokumentowane – w realizacji podobnych zadań,
b) przedstawią plan promocji imprezy,
c) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
d) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
e) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
f) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje Organizacja.
3) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną
z ofert.
4) przyznanie środków warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem Organizacji do otwartego konkursu ofert.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 01.02. 2010. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2009 rok 0,- zł
2008 rok 0,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Emil Kuras – telefon (91) 424 59 71, Wydział Sportu i Turystyki.
 



Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 8000.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 1000.00
Fundacja "Rodzina - Rozwój - Sukces" 0.00
Fundacja Złote Nadzieje na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Sportowo 0.00
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 15000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego 12000.00
Osiedlowy Klub Sportowy PSW 0.00
Liga Morska i Rzeczna 16000.00
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego 0.00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" 5000.00
Ognisko TKKF MARATOŃCZYK Szczecin 5000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin Skolwin 0.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 2000.00
Klub Sportowy "Bałtyk - Morze" 0.00
Stowarzyszenie FALA 0.00
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin 0.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 2000.00
Klub Szachowy GRYF Szczecin 4000.00
Miejski Klub Pływacki 16000.00
Klub Sportowy "Bałtyk - Morze" 5000.00
Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN 0.00
Ognisko TKKF MARATOŃCZYK Szczecin 0.00
Ognisko TKKF MARATOŃCZYK Szczecin 0.00
Miejski Klub Sportowy OLIMPIA 0.00
Stowarzyszenie Ulice Basketu 0.00
Klub Karate Samuraj 12000.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej GRYF 12000.00
Stowarzyszenie Kocham Sport 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/22, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:13:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:13:35 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/04/01 13:05:39 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/02/26 10:15:41 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/12/22 14:46:10 nowa pozycja