Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/021
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.
Termin składania:
2009/01/05
Data decyzji:
2009/01/07

Część A (jawna) BOP/ID/2009/021
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz:
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
- złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
- proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta;
- oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania;
- rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia
2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,
d) uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą studenci i absolwenci szczecińskich wyższych uczelni;
e) wszystkie działania prowadzone w ramach wykonywanego zadania mają mieć charakter otwarty, a zwłaszcza bezpłatny udział studentów i absolwentów we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.);
f) projekt wykonalności zadania możliwy do zrealizowania pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym;
g) organizacja ubiegająca się o dotację zobowiązana jest wykazać posiadanie własnych środków technicznych do przeprowadzenia zadania lub możliwość ich zapewnienia;
h) wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane;
i) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w kopercie opatrzonej pieczątką
z nazwą oferenta i numerem konkursu w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera
z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok 20 000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
2007 rok 10 000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są
1) Stefan Karbownik – tel./fax 91 424 596, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
2) Bogusław Brudkiewicz – tel. 91 424 590, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Sczecińskie centrum Przedsiębiorczości 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/12/05, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/01/22 10:06:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/01/22 10:06:55 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/01/07 14:25:44 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/12/05 13:09:59 nowa pozycja