Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/043
Nazwa zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii, w tym:
Rodzaj zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja, których celem jest:
Termin składania:
2010/03/12
Data decyzji:
2010/03/30


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii, w tym:
1.1 działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej – indywidualnej i grupowej dla kobiet po mastektomii.
1.2 udzielanie wsparcia psychologicznego i społecznego kobietom po mastektomii.

2. Rodzaj zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja, których celem jest:
a) zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji i fizjoterapii dla kobiet po mastektomii,
b) ciągłe podnoszenie poziomu odpowiedzialności za własne zdrowie,
c) promowanie badań profilaktycznych dla kobiet.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 wynosi 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Za wkład własny podmiotu składającego ofertę przyjmuje się i środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
a) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy;
b) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą oferent występuje;
c) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta,
d) oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
a) realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2010 r.,
b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
w zakresie opieki zdrowotnej,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjanta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) zakresu programowego oferty,
4) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów,
5) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
6) terminowości, poprawności i rzetelności w rozliczeniach dotacji w latach poprzednich.


Oferty powinny zawierać w zakresie programowym:
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
3) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2009 – Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii AGATA w Szczecinie – 25 000 zł
Rok 2010 – zadanie to nie było jeszcze realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Marta Giezek – Główny Specjalista
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Tel. (91) 42 45 063, e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Amazonek AGATA 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/02/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/04/30 12:51:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/04/30 12:51:24 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/03/30 12:44:05 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/02/10 09:51:08 nowa pozycja