Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/010
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na :1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających
Termin składania:
2010/12/27
Data decyzji:
2011/01/17

BOP/ID/2011/010
Część A

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych


Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania.

Przygotowanie i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).

2. Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na :
1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających
i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane
w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów
i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,
2) upamiętnianiu miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na pomniki, obeliski, tablice, epitafia, renowację pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy , zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,
3) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem
i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na przygotowanie i druk materiałów dokumentujących czyny, zbrojne i działalność niepodległościową oraz doznane represje, upamiętnianie wydarzeń historycznych, miejsc oraz postaci związanych z walką o niepodległość i suwerenność Polski w kraju i za granicą, poprzez działalność wystawienniczą i filmową.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania może ulec zmianie a będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2011 rok przez Radę Miasta Szczecin.4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 roku.

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 27.12. 2010 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.


Uwaga! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.


8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.


11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.


12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok 60 000 zł
2009 rok 60 000 zł

13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Iwona Dubiel – telefon (91) 424 51 09, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.
Część B

1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, w składzie:

Przewodniczący:
1) Paweł Szczyrski Kierownik w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

Członkowie:
2) ................................ ......................................................................................

3) ................................ ......................................................................................

4) ............................... ......................................................................................

5) ............................... ......................................................................................

6) ............................... ......................................................................................

Sekretarz:
7) Iwona Dubiel Główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w pkt. 1 jest zaopiniowanie ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie
i realizacja projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, (nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania) oraz ich przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta.

3. Zasady pracy Komisji, o której mowa w pkt. 1, regulują przepisy w pkt 1, regulują przepisy § 4 ust. 16 – 31 Załącznika do Zarządzenia Nr 583/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku (z zm. 401/09 z 17 sierpnia 2009r.)Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert.


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Konie i Natura 60000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2010/12/02, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/03/10 07:40:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/03/10 07:40:27 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/09 09:41:29 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/01/17 12:39:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:36:19 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:31:24 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:14:34 nowa pozycja