Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/017
Nazwa zadania:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, pedaogiczne, rodzinne - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w ro
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin składania:
2006/12/16
Data decyzji:
2007/01/29

                                                                    PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

                                                                    ogłasza otwarty konkurs ofert na: 

            Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

            Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz.1231),
3) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180 poz.1493)
4) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie psychospołeczne, pomoc prawną, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem zadania jest:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, pedagogicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą;
b) profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie
i społecznie sytuacji;
c) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną
i seksualną;
d) promowanie zdrowego stylu życia i prawidłowego funkcjonowania rodziny;
e) edukacja w zakresie mechanizmów przemocy i metod jej przeciwdziałania;
f) propagowanie trzeźwości i abstynencji w rodzinie i lokalnym środowisku;
g) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających
z używania środków psychoaktywnych
Adresatami zadania są: ofiary i sprawcy przemocy i członkowie ich rodzin, dzieci, młodzież – mieszkańcy Szczecina.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 60 000,- zł.
i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecina na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 123 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy, do 31.12.2007r.
Placówki, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane będą działać w sposób następujący:
a) pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie;
b) prowadzić w szczególności następujące formy pracy:
1. Rozmowy wspierające, wyjaśniające i diagnostyczne z klientami;
2. Poradnictwo profesjonalne dla ofiar i sprawców przemocy oraz członków ich rodzin;
3. Terapię krótkoterminową dla osób doznających przemocy;
4. Mediację rodzinną;
5. Poradnictwo telefoniczne;
6. Konsultacje;
7. Współpracować instytucjonalnie m.in. z następującymi lokalnymi placówkami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W ofercie powinien zostać określony szczegółowo zakres tej współpracy.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a) utrzymanie lokalu;
b) materiały biurowe i dydaktyczne;
c) wynagrodzenia ekspertów włączonych w realizację zaplanowanych działań w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
d) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają;
e) inne koszty, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania;
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych);
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty;
b) krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacji o kwalifikacjach kadry realizatorów wraz z kopiami potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów posiadanych kwalifikacji.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego;
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności;
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia;
5. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem;
6. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez beneficjenta działalności programowej.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych,
i innym podmiotom.

W okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zadanie było realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, w kwocie: 129 700,- zł.

W bieżącym roku zadanie jest realizowane przez następujących wykonawców:
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Ośrodek interwencji Kryzysowej w kwocie: 60 000,- zł.
Ośrodek Promocji i wspierania Rodziny w kwocie: 21 675,- zł.
2. Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych w kwocie: 20 000,- zł.
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie: 60 000,- zł.
4. Stowarzyszenie „Erka” w kwocie: 20 000,- zł.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.


9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. 91 4245 667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 25000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 10000.00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 25000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:05:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:05:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/01/29 10:32:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:17:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:02:07 nowa pozycja