Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/AW/2009/042
Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin składania:
2009/01/30
Data decyzji:
2008/12/24

Część A (jawna)PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) .
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Promocja turystyki wśród dzieci i młodzieży.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Promocja turystyki w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi  45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
· Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
· Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze,
a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
· Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zgodność proponowanego zadania z zapisami Strategii Rozwoju Miasta- Polityką wspierania rozwoju turystyki dla Miasta Szczecina,
· możliwości organizacyjne oferenta (zasoby kadrowe, możliwości techniczne),
· zasięg zadania – charakter międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny,
· doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
· kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym wielkość środków własnych oferenta na realizację zadania,
· rzetelność i terminowość składanych sprawozdań z realizacji zadania jeżeli dany oferent realizował zadanie wcześniej

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking” 2.000 zł
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 2.000 zł
Fundacja Flis Odrzański 11.000 zł
Forum Turystyki Regionów 3.720 zł
2008 rok UKS Trójka 2.000 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze 9.000 zł
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 5.000 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy WIKING 14.546 zł
Forum Turystyki Regionów 22.000 zł
Flis Odrzański 5.000 zł


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Małgorzata Borzuchowska – telefon (091) 42 45 843 Kierownik Referatu ds.Turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki,
e-mail: mborzuch@um.szczecin.plOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński 3000.00
Forum Turystyki Regionów 17248.00
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP Szczecin Pogodno 9700.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński 4550.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński 2600.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Regionalny Oddział Szczeciński 2000.00
MKS "WIKING" 5902.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/24, odpowiedzialny/a: Anna Wierzchowiec, wprowadził/a: Anna Wierzchowiec, dnia: 2009/02/19 14:45:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wierzchowiec 2009/02/19 14:45:23 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2009/02/18 12:03:47 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2008/12/24 10:14:32 nowa pozycja