Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/015
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/12/16
Data decyzji:
2007/01/24


                                                                        PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 
                                                                       ogłasza otwarty konkurs ofert na: 

            Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

            Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych.
Celem zadania jest:
a) promocja zdrowia psychicznego celem ograniczenia ilości osób sięgających po narkotyki oraz uzależnionych od środków psychoaktywnych
b) promocja zdrowego stylu życia, informowanie o szkodliwości środków
i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii oraz
o narkomanii i jej skutkach
c) edukacja psychologiczna i społeczna
d) działania interwencyjne
e) edukacja społeczności lokalnej w zakresie problemu narkomanii
f) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania środków
psychoaktywnych

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci, młodzież oraz ich rodziny (rodzice
i rodzeństwo), kadra pedagogiczna placówek, w których realizowane będą programy edukacyjne i szkolenia, pracownicy organizacji pozarządowych realizujących zadania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, osoby eksperymentujące z narkotykami, przyjmujące środki psychoaktywne, uzależnieni.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2007: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 150 000,- zł. w pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii. przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego
b) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2007
W/ w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących aktywności:
a) szkolne programy profilaktyki (zajęcia informacyjno-edukacyjne dla całej społeczności szkolnej, budowanie systemu interwencji w szkole, programów ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia), które stanowią element szkolnego programu profilaktyki stworzonego w oparciu o diagnozę problemów i potrzeb szkoły w tym zakresie; w ofercie należy zamieścić wykaz szkół, każdy z potwierdzeniem zgody dyrektora na przeprowadzenie zajęć;
b) programy profilaktyczne realizowane w placówkach, których podopieczni są zagrożeni uzależnieniem, ze szczególnym uwzględnieniem placówek socjoterapeutycznych; w ofercie należy zamieścić wykaz placówek, każda
z potwierdzeniem zgody dyrektora na przeprowadzenie zajęć;
c) programy ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych;
d) szkolenia specjalistów, grup zawodowych (pedagodzy, psycholodzy, policjanci, służby socjalne, kuratorzy, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy samorządu), wolontariuszy realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz osób deklarujących chęć realizacji takich działań, które są pracownikami podległych samorządowi placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych; programy specjalistycznej pomocy dla rodziców dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem, tj.: poradnictwo rodzinne i konsultacje specjalistyczne, zajęcia grupowe o charakterze psychoedukacyjnym i psychokorekcyjnym dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz rodzin dzieci zagrożonych uzależnieniem, działania interwencyjno – mediacyjne w sytuacji kryzysów w rodzinie
e) realizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin Ogólnopolskiej Kampanii Antynarkotykowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
w Warszawie pt.: „Bliżej siebie – dalej od narkotyków” polegającej na następujących formach:
1. współpraca z mediami: zorganizowanie konferencji prasowej, przekazanie materiałów do publikacji w lokalnej TV, radio, kinach, dziennikach (gazety)
2. dystrybucja kampanijnych materiałów oświatowych
3. akcje uliczne, festyny
4. konferencje prasowe dla instytucji i organizacji pozarządowych z terenu Miasta realizujących ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii
5. spotkania z rodzicami
6. warsztaty, treningi
7. imprezy sportowe
8. debaty
9. koncerty
10. telefoniczna linia pomocowa
11. przygotowanie dla potrzeb kampanii lokalnych materiałów oświatowych
i gadżetów z informacją o możliwości uzyskania pomocy w problemie narkomanii w Szczecinie
f) realizacja na terenie Gminy Miasto Szczecin programu redukcji szkód typu „party workers” realizowanego wśród eksperymentujących i użytkowników narkotyków syntetycznych poprzez pracę środowiskową i „outreach work”.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na realizację zaplanowanych zadań w tym na:
a) organizację i przeprowadzenie szkoleń
b) organizacje i przeprowadzenie imprez o charakterze profilaktycznym
c) materiały biurowe i dydaktyczne
d) wynagrodzenia ekspertów (szkoleniowców) w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
e) przygotowanie i wydruk materiałów oświatowych
f) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania 2. Informację o terminie i miejscu/ miejscach realizacji zadania wraz ze szczegółowymi programami zaplanowanych w realizacji aktywności (tj. szkolenia, konferencje, warsztaty, debaty, inne)
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania wraz z kserokopiami kwalifikacji ekspertów
5. Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych )
6. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadania dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
3. informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi oraz szczebla centralnego

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
5. Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
6. Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. zakres programowy oferty,
4. opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty,
5. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
6. działalności programowej

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. zadanie nie było finansowane na podstawie otwartego konkursu ofert.

W bieżącym roku zadanie realizowane jest przez następujących wykonawców:
- Stowarzyszenie „Monar”, w kwocie: 37 500,- zł.
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, w kwocie: 10 100,- zł.
- Miejski Ośrodek Kultury, w kwocie: 24 450,- zł.
- Caritas Archidiecezji szczecińsko-Kamieńskiej, w kwocie 5 000,- zł.
- Stowarzyszenie OFFicyna, w kwocie: 59 950,- zł.


9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel.: 91 424 5667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin - Skolwin 52954.00
Stowarzyszenie POLITES 15000.00
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 10000.00
Miejski Ośrodek Kultury 20000.00
Stowarzyszenie MONAR 42046.00
Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Chorobom Zakaźnym 10000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:04:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:04:51 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/01/24 11:18:37 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:56:29 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 14:24:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/11/14 13:44:50 nowa pozycja