Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MŁ/2007/018
Nazwa zadania:
Osiedlowy Program Aktywizacji Osób Starszych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Termin składania:
2007/01/08
Data decyzji:
2007/01/26

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zdania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczący Osiedlowego Programu Aktywizacji Osób Starszych

 

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie
z :

 

   

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593
  z późn. zm.),

   

   

 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia
  8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 44, poz.428)

   

 

   

 1. Nazwa zadania: Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych

   

   

 2. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na umożliwieniu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym

   

   

   

 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

   

   1.  

   2. Termin i warunki realizacji zadania:

     

   3. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
    do 31.12.2007r.

    W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art.25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
    Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art.29 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zawierać:

      

    • Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,

      

      

    • Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

      

      

    • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

      

      

    • Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych, lokalowych i kadrowych zapewniających realizację zadania

      

      

    • Informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

      

      

    • Informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

      

    

   Warunkiem rozpatrzenia oferty jest także przedstawienie sprawozdania finansowego
   i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

     

   1. Termin składania ofert:

     

   2. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     

   3. Oferty zawierają wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 ( sala nr 62,parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

     

    Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty
    i sporządza dla Prezydenta rekomenduje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

    Prezydent lub Zastępcą Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób

    rozliczenia udzielonej dotacji.

     

    Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji

    1.

    1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;

    2. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale , których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

    Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
    zawarte są w art.31 ustawy o pomocy społecznej.

     

   1. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

     

    w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

     

   2. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

     

     

   3. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
    w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

     

   6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

    

   brana pod uwagę będzie także

    

      

    • liczba osób objętych zadaniem,

      

      

    • charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność
     oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zdania

      

    

     

   1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

     

   2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XVIII w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

     

    Wzór oferty, oświadczenia, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Joanna Fabiszewska– telefon 424 56 73, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

     

   Nie realizowano

    

   Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

    

  1. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy,

    

    

  2. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,

    

    

  3. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

    

    

  4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

    

  Łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizacje zadania wynosi 85 000,-

  zł( osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy przyjęte do realizacji oferty zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecina na rok 2007. Kwota ta może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku uchwalenia budżetu Miasta ze zmianami
  w stosunku do projektu.

  Kwota dotacji nie może przekroczyć 75 % kosztu całkowitego zadania.

  Planowane koszty administracyjne, związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% planowanej dotacji Miasta.

   

  Zasady przyznawania dotacji:

  zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
  2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz poniższymi zasadami:  Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
  Realizator Kwota dotacji
  Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji 0.00
  stowarzyszenie Razem Łatwiej 60000.00
  Fundacja Prawobrzeże 6500.00
  IV
  udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/12/05, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/09/23 09:48:51
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Iwona Dubiel 2008/09/23 09:48:51 modyfikacja wartości
  Magdalena Łobacz 2007/01/26 13:33:08 modyfikacja wartości
  Magdalena Łobacz 2006/12/05 09:01:15 modyfikacja wartości
  Magdalena Łobacz 2006/12/05 08:52:40 nowa pozycja