Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/007
Nazwa zadania:
Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych.
Rodzaj zadania:
zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na umożliwieniu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Termin składania:
2008/12/29
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczący Osiedlowego Programu Aktywizacji Osób Starszych.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z :
1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.);
2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545);
3. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427);
4. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 44, poz.428).
1. Nazwa zadania: Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych.
2. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na umożliwieniu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizacje zadania wynosi 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) do podziału pomiędzy przyjęte do realizacji oferty zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecina na rok 2009. Kwota ta może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku uchwalenia budżetu Miasta ze zmianami w stosunku do projektu.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 75 % kosztu całkowitego zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
Planowane koszty administracyjne, związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% planowanej dotacji Miasta.


4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy;
b. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
c. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
d. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działań;
- informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 -informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
- informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
- informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
- inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest także przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
6. Termin składania ofert:
Oferty zawierają wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 29 grudnia 2008 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte
są w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:
1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;
2. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
3. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
4.uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
brana pod uwagę będzie także:
- liczba osób objętych zadaniem;
- charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność
oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zdania.
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
w roku 2007 – 60.000,00 zł Stowarzyszenie Razem Łatwiej, 6 500,00 zł Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
w roku 2008 – 55.620,00 zł Stowarzyszenie Razem Łatwiej, 13 880,00 zł Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP 12 w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, oświadczenia, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (091) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl. osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Violetta Kawecka – telefon 424 56 78, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:09:55 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 10:38:16 nowa pozycja