Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/017
Nazwa zadania:
Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną,
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:
Termin składania:
2010/12/27
Data decyzji:
2011/01/12

BOP/ID/2011/017

Część A

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia- wspieranie opieki paliatywnej.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.
Wspieranie opieki paliatywnej, w tym:
a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną,
b)udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, oraz ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki paliatywnej, w tym między innymi:
a) zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie,
b) organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób w okresie terminalnym,
c) podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2011 innej kwoty na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnie zmianie.


4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r .

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 27.12.2010r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
.

Do oferty należy dołączyć:

1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy Organizacji wpisanych do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Biuro. Dane osób umocowanych do reprezentacji organizacji, wpisane do ewidencji winny być aktualne na dzień składania oferty),
2. sprawozdanie merytoryczne za rok 2009,
3. sprawozdanie finansowe za rok 2009 tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie w pkt V.1. partnera),
5. oświadczenie podmiotu (BOP 11).

Uwaga! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.
8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu
7) przedstawienie harmonogram i opisu planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
8) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
9) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
10) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok :
- Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci – 15 000 zł
- Fundacja ,,Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty – 35 000 zł
2009 rok
- Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci – 20 000 zł
- Fundacja ,,Dom Hospicyjny – Hospicjum św. Jana Ewangelisty – 40 000zł.
13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:
Pan(i) Wioletta Perzyńska – telefon (91) 424 5674, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej i Pan(i) Iwona Dubiel – telefon (91) 424, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.


Część B

1. Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia pn.,, Wspieranie opieki paliatywnej”, w składzie:

Przewodniczący:
1) Małgorzata Olejnik Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

Członkowie:
2) Marta Giezek Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia

3) Wioletta Perzyńska Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

4) Paweł Szczyrski Kierownik w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

5) ............................... ......................................................................................

6) ............................... ......................................................................................

Sekretarz:
7) Iwona Dubiel Główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

2. Zadaniem Komisji, o której w pkt. 1 jest zaopiniowanie ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. ,,Wspieranie opieki paliatywnej” a) działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej wobec osób objętych opieką paliatywną, b)udzielanie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, oraz ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej. Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania oraz ich przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta.

3. Zasady pracy Komisji, o której mowa w pkt. 1, regulują przepisy w pkt 1, regulują przepisy § 4 ust. 16 – 31 Załącznika do Zarządzenia Nr 583/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku (z zm. 401/09 z 17 sierpnia 2009r.)Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Dom Hospicyjny - Hospicjum Św. Jana Ewangelisty 35000.00
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci 25000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2010/12/02, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/03/10 07:38:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/03/10 07:38:49 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/03/09 09:42:26 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/01/12 10:14:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/03 08:43:32 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:35:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:33:06 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/12/02 11:22:12 nowa pozycja