Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/052
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2009/04/14
Data decyzji:
2009/05/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:

Zadanie nr 1- Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich .

Zadanie nr 2 - Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Zadanie nr 3 - Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży w tym we współpracy z placówkami oświaty.

2. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
Zadanie nr 1 - 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Zadanie nr 2 - 70 000 zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Zadanie nr 3 - 65 000 zł ( słownie : sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) - zadanie 1 - prowadzą szkolenie w dyscyplinie olimpijskiej i paraolimpijskiej, uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wykluczając międzyszkolne i uczniowskie kluby sportowe – udokumentować.
Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty, które otrzymały w konkursie Nr BOP/IK/09/002, dotację na działalność na 2009 r.
- zadanie 2 - prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki – udokumentować.
Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty, które otrzymały w konkursie Nr BOP/IK/09/003, dotację na działalność na 2009 r.
- zadanie 3 - punktują lub nie punktują we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, prowadzą działalność statutową w zakresie upowszechniania
i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży – udokumentować
Do konkursu nie mogą przystąpić uczniowskie kluby sportowe, które otrzymały
w konkursie Nr BOP/IK/09/004, dotację na działalność na 2009 r.
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
e) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
f) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować,
3) Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności podmiotu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór ankiety w załączeniu)     4) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 14 kwietnia 2009 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok 2 315 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2009 rok 3 250 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 5648, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy ORLIKI 17000.00
Klub Sportowy ORZEŁ Szczecin 20000.00
Stowarzyszenie Centrum Kultury Japońskiej 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" 20000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Vielgowia" Szczecin 50000.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" Szczecin 35000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Polonia Piłka Szczecin" 5000.00
Uczniowski Klub Sportowy PIĘTNASTKA 4000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Gryfek" 4000.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 125000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" 15000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/03/10, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:03:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:03:14 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/08/31 11:19:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/05/07 15:04:08 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/03/10 11:31:56 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/03/10 11:30:46 nowa pozycja