Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/052
Nazwa zadania:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
organizacja imprez sportowych: szczegóły w punkcie 2 konkursu
Termin składania:
2005/12/09
Data decyzji:
2005/12/16

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania

kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2.      Rodzaj zadania: organizacja imprez sportowych:

 

Zadanie 1 – Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt

2.000,- złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 

Zadanie 2 – Bieg Noworoczny

4.000,- złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 6.000,- zł.
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

 

Proponowane kwoty mogą ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:

a)       zapewnią wysoki poziom sportowy, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (przedłożą pisemną informację),

b)      zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

c)       posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentują poprzednią organizację imprezy – protokół końcowy z organizowanych imprez, wycinki prasowe itp.),

d)      zapewnią atrakcyjność imprez dla widzów i uczestników (propozycje programowe lub towarzyszące),

e)       przedstawią program imprezy oraz opiszą działania związane z promocją Miasta Szczecin.

 

5.      Termin realizacji zadania: grudzień 2005 roku.

 

6.      Termin składania ofert: podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają oferty realizacji zadania (odrębne na każde zadanie) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie  do 9 grudnia 2005 roku.

 

 

      Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:

 

1)   odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),

2)   aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),

3)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),

4)   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,

5)   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

6)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,

7)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,

8)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).

Oferty sporządzone wadliwie oraz niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowana współpraca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objętych konkursem, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c/ efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                   

7.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2004 rok

Zadanie 1 – Mikołajkowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Dziewcząt

Zadanie 2 – Bieg Noworoczny

      0,- zł

 

2.000,- zł

 

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki  telefon 424 55 39 główny specjalista w Wydziale Sportu.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),

2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 4000.00
TKKF O. Gryf 2000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/08, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/06/30 10:42:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/06/30 10:42:54 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/09 13:55:33 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/11/08 09:09:50 nowa pozycja