Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/064
Nazwa zadania:
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Termin składania:
2010/07/14
Data decyzji:
2010/08/04

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/064


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207),
4. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr XLVI/1179/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok”.

1. Nazwa zadania:
Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych
i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych pod hasłem „Młodzi - Młodym”.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Celem zadania jest:
a) wspieranie i rozwój aktywności rówieśniczej, liderów młodzieżowych
i wolontariatu,
b) realizacja programów wspierających samorządy uczniowskie, grupy liderskie, samorządy młodzieżowe,
c) angażowanie młodych ludzi w przygotowanie przedsięwzięć profilaktycznych dla ich rówieśników, np.: zawody sportowe, spektakle teatralne, happeningi
i in.,
d) aktywna współpraca z młodymi ludźmi, którzy są zaangażowani w pracę
na rzecz swoich rówieśników,
e) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
f) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
g) promowanie nowatorskich metod (programów) odnoszących się
do ograniczenia konsumpcji i nadużywania alkoholu.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, ich opiekunowie, społeczność lokalna.3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 147 186,- zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473) oraz przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektów niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
d) zakup wyposażenia koniecznego do realizacji zaplanowanych aktywności,
e) materiały dydaktyczne i biurowe.
Ponadto oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
g) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
h) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
i) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
j) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie
do …….. dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art.5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które
w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie 60 dni od dnia podanego w pkt 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert

Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

W latach 2009-2010 zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 10000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 13000.00
Winda Kreatywnych 13280.00
Fundacja Akademia Edukacyjna 10900.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/06/23, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:20:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:20:11 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:28:26 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:47:02 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/08/04 10:41:48 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/23 13:50:25 nowa pozycja