Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/084
Nazwa zadania:
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.
Termin składania:
2009/10/12
Data decyzji:
2010/01/08

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/084
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego
zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),
3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.),
4) Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

1. Nazwa zadania:
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji
na terenie Gminy Miasto Szczecin

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia,
postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt
na leczeniu stacjonarnym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość dofinansowania w 2010 r. dla podmiotu objętego dofinansowaniem
na
podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie ustalona w drodze
odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta i jest zaplanowana w maksymalnej
wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w planie wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 na realizację tego zadania. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww.
zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały zmieniającej plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na rok 2010, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2010 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność
Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, na obowiązującym formularzu
BOP-10. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą
rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę
rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
8. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

9. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok - 10.500 zł Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
2009 rok - 30.000 zł Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Michał Górski - Główny specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 455Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/09/08, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:03:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:03:48 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:18:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:44:54 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/12 15:12:39 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:26:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/09/08 11:30:14 nowa pozycja