Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/046
Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako forma zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stos
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania i nadużywania alkoholu.
Termin składania:
2008/06/16
Data decyzji:
2008/06/30

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/046PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy i stosowania substancji psychoaktywnych.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania
i nadużywania alkoholu.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Szczecina,
c) obniżenie wieku inicjacji, ilości okazjonalnych konsumentów oraz pijących szkodliwie,
d) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci, młodzieży – adekwatnych
do zainteresowań adresatów zadania,
f) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
g) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
h) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania alkoholizmowi,
i) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,
j) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice i opiekunowie, społeczność lokalna.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
320 000,- zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodne z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.

W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) zajęcia rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe lub/i kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy i substancji psychoaktywnych,
b) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia
c) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektów niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
d) zakup wyposażenia koniecznego do realizacji zaplanowanych aktywności,
e) projekt graficzny, wydruk materiałów oświatowych,
f) materiały dydaktyczne.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
d) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów zadań,
e) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazane zostaną do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie skierowane pod obrady Komisji Opiniującej, która zbierze się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja zaopiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokona wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawrze z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
i innym podmiotom.

W roku 2007 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 10 760 zł,
b) Stowarzyszenie Officyna w kwocie 20 000 zł,
c) Klub Sportowy Wiskord Szczecin w kwocie 20 000 zł,
d) Stowarzyszenie Make It Funky Production w kwocie 30 000 zł,
e) Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 10 000 zł,
f) Dom Kultury Klub Skolwin w kwocie 24 240 zł.

W roku bieżącym roku zadanie nie było realizowane.

Uwaga!
Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Pogotowie Teatralne 23000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 8000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 14600.00
Dom Kultury Klub Słowianin 13000.00
Fundacja Kultury i Sportu PRAWOBRZEŻE 16515.00
Stowarzyszenie POLITES 18000.00
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Jana Bosko 11000.00
Stowarzyszenie Tetralne NieMA 6000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 41000.00
Bokserski Klub Sportowy SKORPION 35000.00
Fundacja AKADEMIA EDUKACYJNA 21000.00
Miejski Ośrodek Kultury 26000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 18000.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie 18000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 5800.00
Klub Sportowy Morze - Bałtyk 35000.00
Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA przy Gimnazium Nr 33" 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/15, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:47:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:47:53 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/06/30 15:55:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/15 12:23:04 nowa pozycja