Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/068
Nazwa zadania:
Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje Morskie
Rodzaj zadania:
Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym:
Termin składania:
2009/06/09
Data decyzji:
2009/06/29

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN BOP/ID/2009/068
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez towarzyszących podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Odry, Festiwal Fajerwerków, Jesienne Prezentacje Morskie.
2. Rodzaj zadania:
Działania rekreacyjne o charakterze sportowo-kulturalnym:
a. Zadanie 1 - Kajakowy Rajd na Orientacje po Odrze – Dni Odry, 11 lipca 2009r,
b. Zadanie 2 - Regaty meczowe jachtów na Odrze – Dni Odry, 9-12 lipca 2009r,
c. Zadanie 3 - Organizacja zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci – Dni Odry,
11-12 lipca 2009r,
d. Zadanie 4 - Wyścigi Smoczych Łodzi na Odrze podczas Festiwalu Fajerwerków
8 sierpnia 2009r:
1) Turniej Dzielnic Szczecina,
2) Turniej zaproszonych jednostek wojskowych.
e. Zadanie 5 - Regaty Oldtimerów – 12-13 września 2009.
Dopuszcza się składanie ofert na wybrane części zadania.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań wynosi
58.000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w tym:
a. Na realizację zadania 1 - 15.000 zł
b. Na realizację zadania 2 - 15.000 zł
c. Na realizację zadania 3 - 8.000 zł
d. Na realizację zadania 4 - 15.000 zł
e. Na realizację zadania 5 - 5.000 zł
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a. posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
b. dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
c. zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
d. poświadczą posiadanie środków własnych – finansowych, przeznaczonych na realizację zadania,
e. w przypadku zadania 2 organizator zapewni 3 stopień regat (grade 3) przydzielany
i weryfikowany przez Międzynarodową Organizację Żeglarstwa ISAF.
f. koperta w której składana jest dokumentacja na konkurs powinna być opatrzona numerem zadania na które organizacja składa ofertę (1,2,3,4,5 lub 6 zadanie zgodnie z pkt. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia).
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od 01czerwca do 31 września 2009 roku.
a. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji,
z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a. merytoryczna wartość oferty,
b. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),
c. efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d. zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń),
f. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2009 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
2008 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. Wzór oferty, umowy
i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Filip Gruszczyński – telefon
(91) 424 5682, Biuro ds. Morskich.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Liga Morska i Rzeczna 8000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" 15000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy WIKING 15000.00
Yacht Klub Polski w Szczecinie 5000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/05/08, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/07/17 08:41:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/07/17 08:41:43 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/06/29 11:18:19 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/05/08 11:19:48 nowa pozycja