Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/034
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
Termin składania:
2006/07/31
Data decyzji:
2006/08/09

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
1.      Nazwa zadania:
Przygotowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
Zadanie 1
-
Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu w klasach UKS, MISTRAL, MINIMISTRAL
Zadanie 2
-
Jesienne Prezentacje Morskie
Zadanie 3
-
Międzynarodowy Festiwal Mini Piłki Siatkowej i Zapasów
Zadanie 4
-
Grand Prix Polski w Pływaniu
Zadanie 5
-
Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików z Okazji Święta Niepodległości
Zadanie 6
-
Mistrzostwa Polski kategorii Elite kobiet i mężczyzn w kolarstwie torowym
Zadanie 7
-
Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt
Zadanie 8
-
Sportowe Zakończenie Roku
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
100 000,- zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które zapewnią bezpieczeństwo podczas realizacji zadania i jego promocję (pisemna informacja: ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, plan promocji ...) oraz posiadają:
a)    niezbędne środki do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt...)
b)    doświadczenie w realizacji podobnych zadań (udokumentować: opinia właściwego związku sportowego, kolejna edycja imprezy),
c)    odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania.
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuję oferent.
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie między 12 sierpnia 2006 r. a 31 grudnia 2006 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 31 lipca 2006 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d)      kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
e)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 2005 rok            Nazwa realizatora zadania
Zadanie 1
-
Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Windsurfingu w klasach Aloha, Mistral, Minimistral – MKS Pałac Młodzieży 2.000,- zł
Zadanie 2
-
Jesienne Prezentacje Morskie JK HOM, MTS 42.000,- zł
Zadanie 3
-
Międzynarodowy Festiwal Mini Piłki Siatkowej i Zapasów 0,- zł
Zadanie 4
-
Grand Prix Polski w Pływaniu1- MKP 5.000,- zł
Zadanie 5
-
Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików z Okazji Święta Niepodległości  UKS Judo Bushido-Morus 8.000,- zł
Zadanie 6
-
Mistrzostwa Polski kategorii Elite kobiet i mężczyzn w kolarstwie torowym KS Elektro-Bud-Bogo, MKS Gryf 5.260,- zł
Zadanie 7
-
Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt WSZS 10.000,- zł
Zadanie 8
-
Sportowe Zakończenie Roku 0,- zł
 
2006 rok – zadania nie były realizowane.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Pływacki - Zadanie 1 16000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy KUSY - Zadanie 4 4000.00
Uczniowski Klub Sportowy 47 JUDO BUSHIDO - MORUS - Zadanie 2 10000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego - Zadanie 6 33000.00
Klub Sportowy ELEKTRO-BUD-BOGO - Zadanie 5 14000.00
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej - Zadanie 7 5000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy - Zadanie 3 10000.00
Uczniowski Klub Sportowy ORLIKI 8000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/06/29, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:56:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:56:19 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/09/12 11:41:03 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/09/12 11:26:02 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/08/18 08:13:19 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 10:25:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 10:05:32 nowa pozycja