Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/015
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkoamnii.
Rodzaj zadania:
Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji, adresowane do okazjonalnych użytkowników, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych.
Termin składania:
2010/01/07
Data decyzji:
2010/02/01

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/015PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

2. Rodzaj zadania:
Programy redukcji szkód i wczesnej interwencji, adresowane do okazjonalnych użytkowników, osób zagrożonych narkomanią, użytkowników narkotyków syntetycznych oraz osób uzależnionych. Realizowane poprzez: street/ outreach work, party work, działalność edukacyjną, opracowanie i dystrybucję materiałów oświatowych.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy użytkowników na temat szkodliwości stosowania
i działania substancji psychoaktywnych, ich wpływu na fizjologiczne
i społeczne funkcjonowanie człowieka,
b) ograniczenie szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków, zagrożonych uzależnieniem
i członków ich rodzin,
c) zaktywizowanie społeczności użytkowników do zmiany stylu życia m.in. poprzez: diagnozę, edukację, terapię lub/i psychoterapię,
d) poprawa efektywności terapii poprzez włączenie w proces terapeutyczny członków rodziny użytkownika lub/i uzależnionego,
e) ograniczenie popytu na substancje psychoaktywne poprzez edukację uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
f) przeciwdziałanie zakażeniu: HIV, HBV i HCV i in. poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o chorobach zakaźnych oraz popularyzowanie zasad bezpieczniejszego seksu,
g) poprawa jakości świadczonych usług w szczecińskim systemie przeciwdziałania narkomanii poprzez informowanie o dostępnej pomocy
i zadaniach instytucji i organizacji pozarządowych włączonych
w przeciwdziałanie narkomanii i HIV/AIDS,
h) uruchomienie w Szczecinie programu wczesnej interwencji adresowanego
do młodzieży okazjonalnie zażywającej substancji psychoaktywnych,
i) monitorowanie zjawiska narkomanii na terenie Miasta Szczecin
z uwzględnieniem gromadzenia danych nt.: rodzajów najbardziej popularnych narkotyków stosowanych lokalnie, stylów brania oraz zapotrzebowania na działania z zakresu redukcji szkód dla użytkowników substancji odurzających.

Cele zadania oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących aktywności:
a) programy redukcji szkód typu: street work i party work kierowane
do społeczności lokalnej, osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, użytkowników i uzależnionych od narkotyków syntetycznych,
b) praca środowiskowa, tzw. outreach work,
c) programy wczesnej interwencji kierowane do młodzieży okazjonalnie zażywającej substancje psychoaktywne,
d) opracowanie i dystrybucja materiałów oświatowych,
e) szkolenia wykonawców zakontraktowanych zadań.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna łączna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii; przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz.1485) oraz art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 837 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96. poz. 837 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Organizacją,
d) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom narkomanii oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
e) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Gminy na realizację zaplanowanych zadań w tym na:
a) wynagrodzenia ekspertów, realizatorów poszczególnych przedsięwzięć
w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) organizację i przeprowadzenie szkoleń,
c) organizację i przeprowadzenie imprez o charakterze prewencyjnym,
d) materiały biurowe i dydaktyczne,
e) opracowanie i wydruk materiałów oświatowych,
f) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania, do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty uwzględniający:
- diagnozę problemu i uzasadnienie realizacji zadania,
- opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia
rezultaty,
- wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskanie opisanych rezultatów,
- charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest
działalność,
- kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
- ilość beneficjentów objętych zadaniem,
- informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami lokalnymi
i szczebla centralnego,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W 2008 roku zadanie zostało zrealizowane przez następującego wykonawcę:
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 57 400,- zł.

W bieżącym roku zadanie jest realizowane przez następujących wykonawców:
- Stowarzyszenie „Monar” w kwocie 69 600,- zł
- Stowarzyszenie Wolontariuszy „DA DU” w kwocie 10 400,- zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105 , www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna, telefon (91) 4245 114.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 70000.00
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR 36280.00
Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU 13720.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:19:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:19:48 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:28:03 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/18 13:30:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/01 10:32:59 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/07 10:31:37 nowa pozycja