Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79295243

Aktualna strona: 380004

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/2005/039
Nazwa zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:Organizacja imprez sportowych.
Termin składania ofert:2005/07/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej         i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: organizacja imprez sportowych:
 
2.1     pierwsze zadanie - Mistrzostwa Polski o Puchar Polskiego Związku Tenisowego do lat 14 – 15.000,- złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
2.2     drugie zadanie - Międzynarodowy Turniej Tenisowy „Magnolia Cup 2005”– 25.000 złotych brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 
3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 40.000,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 
Proponowane kwoty mogą ulec zmianie.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)      uczestnikami konkursu mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej, które złożą opis imprezy wraz z programem,
b)      zapewnią wysoki poziom sportowy, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
d)      zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e)      posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować),
f)       udokumentują współpracę z klubami zagranicznymi w tych dyscyplinach (dotyczy imprezy międzynarodowej),
g)      zapewnią atrakcyjność imprez dla widzów i uczestników imprezy,
 
Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:
 
1)      odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
2)      aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
3)      zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),
4)      zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,
5)      pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
6)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
7)      pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
8)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).
 
5.      Termin realizacji zadania: sierpień - wrzesień 2005 roku.
 
6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie  do 15 lipca 2005 roku.
 
Oferty sporządzone wadliwie lub nie prowadzące działalność statutową w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży we współpracy z placówkami oświaty.Niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowana współpraca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objętych konkursem, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c/ efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d/ zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                  
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
1)    2004 rok              0,- zł
       2005 rok              0,- zł
 
 
 
2)   2004 rok        10 000,- zł
      2005 rok                0,- zł
Szczeciński Klub Tenisowy
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki – telefon 424 55 39, główny specjalista w Wydziale Sportu.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Data decyzji:2005/07/27

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczeciński Klub Tenisowy-zadanie 1   15000.00  
Szczeciński Klub Tenisowy-zadanie 2   25000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin