Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/075
Nazwa zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
szczegóły w punkcie 2 konkursu
Termin składania:
2005/12/29
Data decyzji:
2006/01/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) / Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 1. Nazwa zadania: KULTURA , SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 2. Rodzaj zadań:
  1. zadanie pierwsze: przygotowanie i realizacja co najmniej dwóch projektów : międzynarodowych cyklicznych festiwali teatralnych oraz przygotowanie i realizacja całorocznego programu upowszechniania działań kulturotwórczych i teatralnych w Szczecinie; wysokość środków publicznych na realizacje zadania 240.000 zł., słownie : dwieście czterdzieści tysięcy złotych,
  2. zadanie drugie: przygotowanie i realizacja w Szczecinie międzynarodowej imprezy muzycznej ; wysokość środków publicznych na realizacje zadania 50.000 zł., słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.
  3. zadanie trzecie: przygotowanie i realizacja w Szczecinie projektów artystycznych w postaci całorocznego interdyscyplinarnego programu imprez dla dzieci i młodzieży, wysokość środków publicznych na realizacje zadania 50.000 zł., słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.
  4. zadanie czwarte : przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury ukraińskiej, wysokość środków publicznych na realizacje zadania 15.000 zł., słownie : piętnaście tysięcy złotych.
  5. zadanie piąte : przygotowanie i realizacja cyklu imprez podtrzymujących kresowe tradycje polskie, wysokość środków publicznych na realizacje zadania 5.000 zł., słownie : pięć tysięcy złotych.
  6. zadanie szóste: przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej imprezy w zakresie sztuk wizualnych. wysokość środków publicznych na realizacje zadania 40.000 zł., słownie : czterdzieści tysięcy złotych.

 

3. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych powyżej zadań wynosi 400 000 (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). Kwota ta może ulec zmianie.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 % całkowitego zadania.

W przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą kwota ta nie może przekroczyć 50% kosztu całkowitego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:

  1. dotacja na realizacje jednego z wyżej wymienionych zadań może być przyznana jednemu podmiotowi lub kilku podmiotom,
  2. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
  3. złożenie oferty na realizacje zadania, która została uznana za odpowiadającą kryteriom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą ubiega się oferent,
  4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin , a oferentem.

 

5. Termin realizacji zadania: od stycznia do grudnia 2006 roku.

6. Termin składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów sala nr 62, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV). Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do dnia do 29 grudnia 2005 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Kryteria oceny ofert:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania , w tym zakresu rzeczowego zadania,
 3. merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką Miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 4. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, posiadane zasoby),
 5. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje,
 6. dysponowanie odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 7. koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

zadanie pierwsze: 2005 rok 240.000zł Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczeciński

zadanie drugie: 2005 rok 50.000 zł Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

zadanie trzecie : 2005 r. 50.000 zł Stowarzyszenie OFFicyna

zadanie czwarte: 2005 r. 15.000 zł Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie

zadanie piąte: 2005 r. 12.000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej,

Nowogródzkiej, Polesia “Switeź”,

zadanie szóste : 2004r. 90.000 zł. Związek Polskich Artystów Plastyków.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej* zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są:

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Andrzej Oryl, tel. 4245 651

Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Cezary Cichy tel. 4245656.

Główny Specjalista w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Joanna Kozakowska tel.:4245657, 4245660.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytetu Szczecińskiego 240000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ 5000.00
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/29, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:27:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 12:27:49 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/25 11:43:39 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/25 10:52:59 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/12/01 10:26:51 nowa pozycja