Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/010
Nazwa zadania:
Udział w Dniach Skupienia Anonimowych Alkoholików (AA), Ruchu członków rodzin z problemem alkoholowym, (Al.-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, uczestników wspólnot AA, Al.-anon, DDA. Realizacja zadania polega na: uczestnictwie w Dniach Skupienia w Rokitnie k/Gorzowa w terminie 14-16.10.2005.
Termin składania:
2005/04/22
Data decyzji:
2005/05/12

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
1. Nazwa zadania
Udział w Dniach Skupienia Anonimowych Alkoholików (AA), Ruchu członków rodzin z problemem alkoholowym, (Al.-Anon), Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
 
2. Rodzaj zadania
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych  oraz instytucji realizujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym, uczestników wspólnot AA, Al.-anon, DDA. Realizacja zadania polega na: uczestnictwie w Dniach Skupienia w Rokitnie k/Gorzowa w terminie 14-16.10.2005.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 2.002,- zł. (słownie: dwa tysiące dwa złote 00/100).
 
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
b)       Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
c)       Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
d)       Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
e)       Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami
 
5. Termin realizacji zadania: od 03.10.2005 – 31.10.2005
 
6. Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2005 roku
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków o których mowa w pkt. 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu
 
7. Warunki, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
a)       Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
b)       Zadanie winno mieć dokładnie określoną liczbę uczestników
c)       Zapewniać uczestnikom możliwość uczestnictwa w Dniach Skupienia w Rokitnie k/ Gorzowa, w terminie 14-16.10.2005, tj.: pokryć koszty uczestnictwa, wyżywienia, materiałów dydaktycznych i dojazdu
d)       W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:
-          przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
-          zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
-          prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego,
-          szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,
-          planowane do osiągnięcia efekty, z podaniem wskaźników efektywności
Oferent może złożyć:
•          Jedną ofertę na wybrane zadanie
•          Kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu
 
Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.
Odrzuceniu podlegają oferty:
- Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
- Niekompletne
- Złożone po terminie
- Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
- Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie
- Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
- Zakres rzeczowy zadania – plan pobytu, harmonogram zajęć - adekwatne do przedmiotu oferty
- Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty
- Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji
- Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
- Informacja o uczestnikach Dni Skupienia w Rokitnie – uzasadnienie wyboru kandydatur
- Zgodność z założeniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
 
Dotacja nie może być udzielona na:
-     Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
-     Działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
-     Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
-     Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
-     Działalność polityczną i religijną.
 
8.  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym
W roku 2003 i 2004 Gmina Miasto Szczecin nie finansowała na mocy umów tego zadania.
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Tatiana Duklas - telefon 4245 667,
e-mail.tduklas@um.szczecin.pl, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)       Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2)       Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
3)       Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
UWAGA!
Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na 2005 rok.
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-kamieńskiej 1540.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/03/22, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:20:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:20:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:05:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:04:41 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/22 12:47:22 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/22 12:46:08 nowa pozycja