Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2008/071
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2008/10/31
Data decyzji:
2008/11/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie :
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
152 800 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
1) są organizatorami imprez mistrzowskich (posiadają zgodę lub zlecenie właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub zarządu krajowego),
2) są organizatorami masowych imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
a) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia
techniczne, sprzęt, baza...),
b) udokumentują doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
c) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie,
animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji,
potwierdzającej realizację zadania,
e) wykażą posiadanie środków własnych – finansowych - przeznaczonych na realizację zadania.

Z konkursu wykluczone są:
· imprezy cykliczne (powtarzalne - realizowane przynajmniej 4 razy w roku),
· sportowe imprezy szkolne.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie: od dnia podpisania umowy (październik 2008 r.) do 31 grudnia 2008 roku
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie, w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) do dnia 31 października 2008 roku Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 567 380 zł
2008 rok 789 200 zł
Realizatorzy: Organizacje Pozarządowe wg listy dostępnej w Wydziale Sportu i Turystki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – telefon (91) 42 45 648,, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Sportowy "Pogoń'04" Szczecin 46800.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 8000.00
Miejski Klub Pływacki 22000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 9000.00
Uczniowski Klub Sportowy 47 "Bushido-Morus" 8000.00
Bokserski Klub Sportowy SKORPION 10000.00
Klub Sportowy "WISKORD SZCZECIN" 7000.00
Klub Sportowy "Alkon" 20000.00
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy MKS KUSY 12000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/09/30, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2009/03/05 13:38:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2009/03/05 13:38:51 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/14 10:01:41 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/09/30 10:08:37 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/09/30 10:01:03 nowa pozycja