Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/012
Nazwa zadania:
Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało m.in. na:
Termin składania:
2010/01/04
Data decyzji:
2010/02/03


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

1. Nazwa zadania:
Ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało m.in. na:
1) organizacji uroczystości i innych przedsięwzięć upamiętniających i kultywujących tradycję walk niepodległościowych o wolność i suwerenność RP, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na: oprawy artystyczne uroczystości, druk plakatów i zaproszeń, zakup kwiatów, wynajem sali i nagłośnienie, przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, nagrody rzeczowe,
2) upamiętnianiu miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętniania osób związanych z tymi wydarzeniami, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na pomniki, obeliski, tablice, epitafia, renowację pomników, obelisków tablic oraz historycznych nagrobków i cmentarzy , zakup, konserwację sztandarów, zakup strojów pocztów sztandarowych, bicia medali pamiątkowych,
3) działalności dokumentacyjnej i wydawniczej związanej z upamiętnianiem
i popularyzowaniem historii walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego, przy czym środki przyznane w formie dotacji mogą być wykorzystane w tym zakresie jedynie na przygotowanie i druk materiałów dokumentujących czyny, zbrojne i działalność niepodległościową oraz doznane represje, upamiętnianie wydarzeń historycznych, miejsc oraz postaci związanych
z walką o niepodległość i suwerenność Polski w kraju i za granicą, poprzez działalność wystawienniczą i filmową.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wynosi 60 000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 przez Radę Miasta Szczecin.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. Zm,
- podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP - 10,
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dotację na realizację zadania jednemu lub kilku podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
- przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
- podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
- w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 roku.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),

b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja w szczególności nie może być przeznaczona na:
• spłatę zaległych zobowiązań, bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane
z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna),
• wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i inne pochodne od wynagrodzeń),
• premie i nagrody,
• tworzenie nowych podmiotów,
• koszty zakupu nieruchomości oraz środków trwałych,
• koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji,
• wycieczki,
• koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich,
• zjazdy sprawozdawczo-wyborcze organizacji,
• druk własnych periodyków i biuletynów organizacji kombatanckich,
• dodruki, reprinty – w tym publikacji i materiałów wcześniej wydanych
i dofinansowanych przez Gminę Miasta Szczecin,
• założenie, prowadzenie i obsługę stron internetowych,
• honoraria autorskie,
• wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak i medali.
6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP -10, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu i numerem konkursu,
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty,
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2009 rok 60 000 zł Stowarzyszenie Konie i Natura

2008 rok 49 000 zł Stowarzyszenie Konie i Natura
6 000 zł Ogólnopolski Związek Osób Represjonowanych Politycznie
„Bataliony Robocze”

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Iwona Dubiel - Główny specjalista
w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Konie i Natura 60000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/03, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/10/06 14:44:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/10/06 14:44:16 modyfikacja wartości
Anna Tarnawska 2010/05/24 11:23:32 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/02/18 13:22:24 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/02/03 11:40:58 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/12/03 12:14:31 nowa pozycja