Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
19/2004
Nazwa zadania:
Promocja zdrowia i profilaktyka wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie intelektualnym oraz narządu słuchu
Rodzaj zadania:
Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania zdrowym stylem życia i odpowiedzialnością za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych
Termin składania:
2004/11/30
Data decyzji:
2005/02/03

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie
1. Nazwa zadania: Promocja zdrowia i profilaktyka  wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w zakresie intelektualnym oraz narządu słuchu.
2. Rodzaj zadania: Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania rodziców, nauczycieli i wychowawców wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40 000 zł.
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)      złożenie oferty na realizację zadania, które zostało uznane za odpowiadające potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości o którą występuje podmiot,
b)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy gminą Miasto Szczecin a podmiotem.
5. Termin realizacji zadania: dzień podpisania umowy – 31 grudnia 2005 rok.
6. Termin składania ofert: do 30 listopada 2004 roku.
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferta na realizację zadania powinna niezależnie od składników obowiązkowych zawierać:
-         przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania,
-         szczegółowy zakres rzeczowy zadania w tym liczbę osób objętych zadaniem i sposób ich wyłonienia,, harmonogram planowanego zadania oraz planowany sposób jego ewaluacji,
-         przewidywane efekty realizowanego zadania,
-         kalkulacja przewidywanych kosztów,
-         informacja o posiadanych własnych zasobach finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz deklarowanych przez instytucje współpracujące i sponsorów,
-         przedstawienie systemu porad dla rodziców,
-         informacje o podmiotach przewidzianych do współpracy i zakres działań w ramach planowanego zadania,
-         informacja o dotychczasowych zadaniach realizowanych przez podmiot składający ofertę na zlecenie lub we współdziałaniu z Gminą Miastem Szczecin oraz innymi podmiotami administracji publicznej.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty niezależne od przewidzianych ustawą:
-         doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia,
-         planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,
-         uwzględniana będzie ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do spodziewanych efektów zadania.
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2004 rok             15 000 zł.                     Nazwa realizatora zadania: Towarzystwo Pomocy Dzieciom Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię,
2004 rok             10 000 zł.                     Nazwa realizatora zadania: Polski Związek Głuchych,
2004 rok             15 000 zł.                     Nazwa realizatora zadania: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie,
2003 rok             10 000 zł.                     Nazwa realizatora zadania: Polski Związek Głuchych.
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Marta Giezek– telefon 424 56 74 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 25000.00
Polski Związek Głuchych 15000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/18, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2005/03/22 14:33:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2005/03/22 14:33:59 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/07 14:15:53 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/07 14:10:33 modyfikacja wartości