Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2008/007
Nazwa zadania:
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania:
2008/01/30
Data decyzji:
2008/02/06

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
 
 1. Nazwa zadania:
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2008 roku.
 
 1. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie:
Półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci ze szkół Miasta Szczecin.
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
42 000 zł.
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania.
 
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
   a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych, oferty spełniające warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
   b) Złożenie oferty na realizację zadania, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent, wysokość dotacji oprócz kryteriów zawartych w pkt. 7 jest uzależniona od liczby uczestników wypoczynku i czasu trwania,
   c) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert,
Komisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych   dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.
Ilość dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Szczecin.
Rozpatrywane będą oferty skierowane wyłącznie na cele i potrzeby dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Szczecin.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 09.02.2008 roku do 24.02.2008 roku,
a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia          24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d)     jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
e)     organizatorzy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
Oferta powinna zawierać:
1.      Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2.      Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowym, sportowym i turystyczno-rekreacyjnym,
3.      Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4.      Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5.      Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
6.      Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
a)     wyżywienie uczestników,
b)     koszty realizacji programu,
 
Do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
1.        Program półkolonii;
2.        Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku;
3.        Listę uczestników wypoczynku zawierającą wiek, miejsca zamieszkania, szkołę;
4.   Zaświadczenie o zgłoszeniu placówki wypoczynku do Zachodniopomorskiego Kuratora
      Oświaty w Szczecinie. 
 
 1. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto        (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.      Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2.      Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i przedmiotu działalności.
3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4.      Załączenie oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane o zabezpieczeniu min.20% własnych lub pozyskanych środków finansowych.
5.      Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1.     możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
2.     atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form wypoczynku, zawarte elementy poznawcze, edukacyjne, rekreacyjno- sportowe;
3.     przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, wyżywienie, ilość uczestników, czas trwania);
4.     wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
5.       rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim.
 
 
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W roku 2007 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” dofinansowano realizację zadania przez n/w organizacje.
 
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Błekitna” – 1 700,- zł
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze – Oddział Wojskowy – 4 500,- zł
 3. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Szczecin – 1 700,- zł
 4. Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny Św. Józefa – 6 200,- zł
 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny – 17 500,- zł
 6. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Hufca Szczecin Dąbie – 2 300,- zł
 7. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – Oddział Szczecin
  Wielgowo – 2 500,- zł
 8. Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” – 1 600,- zł
 
W 2006 r.
 
 1. Uczniowski Klub Sportowy „Błekitna” – 1 080,- zł
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze – Oddział Wojskowy – 4 000,- zł
 3. Klub Sportowy „Stal” Szczecin – 2 500,- zł
 4. Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny Św. Józefa – 7 160,- zł
 5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny – 22 260,- zł
 6. Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” – 1 000,- zł
 
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,      e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są Pan Grzegorz Janowski telefon 091-424-56-59 oraz Pan Piotr Spunda – telefon 091-4245-168 z Wydział Oświaty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa 6300.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 2000.00
Klub Sportowy Stal Szczecin 3300.00
PTTK Oddział Wojskowy im.ppor. R. Kuleszy 2700.00
Oddział Zachodniopomorski Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów 1600.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin-Dąbie 2100.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie 2100.00
Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże 2000.00
caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 5000.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin 2200.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 12700.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2007/12/31, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/02/29 07:44:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/02/29 07:44:37 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/02/08 12:38:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/12/31 09:39:45 nowa pozycja