Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/026
Nazwa zadania:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
organizacja imprez sportowych
Termin składania:
2005/07/06
Data decyzji:
2005/07/14

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                   i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania: Organizacja imprez sportowych:
 
2.1     Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej – 18.000,- złotych brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).
 
2.2     VI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Szczecina – 5.000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
2.3     Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu 14-latków – 17.000,- złotych brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).
 
2.4     Mistrzostwa Polski w klasie ALOHA windsurfing – 5.000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 
2.5     Nocny Mityng Gwiazd w skoku o tyczce – 40.000 złotych brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
 
3.      Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 85.000,- zł.
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
 
Proponowane kwoty mogą ulec zmianie.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe, które złożą opis imprezy,
b)      zapewnią wysoki poziom sportowy, bezpieczeństwo uczestników i widzów w trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
c)       prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
d)      zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e)       posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
f)        posiadają referencje związków sportowych na realizację podobnych imprez sportowych (dotyczy zadania 2.3 i 2.4),
g)       udokumentują współpracę z klubami zagranicznymi w tych dyscyplinach (dotyczy zadania 2.1 i 2.2),
h)       zapewnią atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników,
i)         przedstawią program imprezy,
j)        dotację na realizację zadań otrzymają organizacje pozarządowe, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym,
k)      dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym,
l)         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
m)     szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.
 
Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz:
 
1)   odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania),
2)   aktualny statut (potwierdzony przez organ rejestrowy),
3)   zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania),
4)   zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności (ważne do 6 tygodni od daty uzyskania). W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie,
5)   pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
6)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie,
7)   pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego,
8)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową).
 
5.      Termin realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2005 roku.
 
6.      Termin składania ofert: oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie do 6 lipca 2005 roku.
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
 
7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką  miasta w zakresie kultury fizycznej,     b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje kadry przygotowującej imprezę, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowana współpraca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objętych konkursem, atrakcyjność imprezy dla widzów i uczestników, program imprezy),       c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość drużyn lub zawodników),    d) zakres finansowania zadania z innych źródeł  niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,    e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).                                                                                                                  
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych    z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
Nr zadanie  2.1
2004 r.
10.000,- zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „KUSY”
Międzynarodowy Bałtycki Festiwal Piłki Ręcznej
Nr zadanie  2.2
2004 r.
3.000,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka Kosz”
Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców
Nr zadanie  2.3
2004 r.
12.000,- zł
Miejski Klub Pływacki
Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu 14-latków
Nr zadanie  2.4
2004 r.
0,- zł
-
Mistrzostwa Polski w klasie ALOHA windsurfing
Nr zadanie  2.5
2004 r.
24.000,- zł
Miejski Klub Lekkoatletyczny
Nocny Mityng Gwiazd w skoku o tyczce
 
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są Panie Katarzyna Zgolak telefon 424 58 71 oraz Barbara Nowakowska – telefon 424 56 48, Wydział Sportu.
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zadanie 2: Uczniowski Klub Sportowy "Trójka-Kosz" 5000.00
Zadanie 5: Miejski Klub Lekkoatletyczny 40000.00
Zadanie 3: Miejski Klub Pływacki 17000.00
Zadanie 1: Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 18000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/06/06, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:44:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:44:41 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/07/25 11:48:27 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/06 14:45:24 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/06 14:30:54 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/06/06 14:21:50 nowa pozycja