Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/AW/2009/030
Nazwa zadania:
Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Opieka paliatywna, której celem jest: zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie, organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób w okresie terminalnym, podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną
Termin składania:
2009/01/13
Data decyzji:
2009/01/30

Część A (jawna) 


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm);
2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w tym między innymi:
1.1 rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,
1.2 udzielania wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

2. Rodzaj zadania:
Opieka paliatywna, której celem jest:
a) zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie,
b) organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób w okresie terminalnym,
c) podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z projektem budżetu Miasta na rok 2009. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta innej kwoty, kwota środków na zadanie ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert,
w sposób częściowy;
a) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą oferent występuje;
b) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta;
c) oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania;
d) rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
w zakresie opieki paliatywnej,
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania
i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby
kadrowe beneficjanta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
· przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
· zakresu programowego oferty,
· opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efekty
· wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Oferty powinny zawierać w zakresie programowym:
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty;
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania;
3) podanie liczby beneficjantów objętych zadaniem;
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 33.500 zł - Fundacja Dom Hospicyjny - Gościniec Królowej Apostołów Szczecinie
26.500 zł - Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

2008 rok 35.712 zł - Fundacja Dom Hospicyjny - Gościniec Królowej Apostołów Szczecinie
22.000 zł - Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Maciej Jasiński – telefon (91) 424 56 64, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci 20000.00
Fundacja Dom Hospicyjny - Hospicjum Św. Jana Ewangelisty 40000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/09, odpowiedzialny/a: Anna Wierzchowiec, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 08:37:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 08:37:23 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2008/12/09 13:58:13 nowa pozycja