Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
12/2004
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań,zapobiegających ich izolacji i marginalizacji,obejmujących osoby z dysfunkcjami
Termin składania:
2004/12/05
Data decyzji:
2005/02/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
og³asza otwarty konkurs ofert na :
 
Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³a rzecz osiepe³nosprawnych
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania:  Dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych
 
Zadanie kierowane jest do wszystkich organizacji pozarz¹dowych obejmuj¹cych swoj¹ dzia³alnoœci¹ œrodowisko osiepe³nosprawnych. Powinno obejmowazia³ania polegaj¹ce na organizacji czasu wolnego, pomocy w rehabilitacji zdrowotnej i spo³ecznej, integracji œrodowiska. Re¿ powinno zawierazia³ania innowacyjne zapobiegaj¹ce izolacji  i marginalizacji osiepe³nosprawnych z ka¿d¹ niepe³nosprawnoœci¹.
 
2.      Rodzaj zadania: integracja i aktywizacja œrodowiska osiepe³nosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych dzia³apobiegaj¹cych ich izolacji i marginalizacji obejmuj¹cych osoby z dysfunkcj¹ :
 
2a - NARZ¥DU WZROKU
2b - NARZ¥DU S£UCHU
2c - NARZ¥DU RUCHU
2d - UK£ADU KOSTNO-STAWOWEGO
2e - UK£ADU NERWOWO-MIʌNIOWEGO
2f - psychiczn¹
 
3.      Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 143 000,-z³.
(s³ownie: sto czterdzieœci trzy tysi z³otych 00/100).
     
      Miasto zastrzega sobie mo¿liwoœozdysponowania powy¿szej kwoty na wymienione w
      punkcie 2 rodzaje zadaU>
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
·        Dotacja realizacjrogramu otrzymuj¹ podmioty, kth oferty zostan¹ uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postwaniu konkursowym.
·        Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada kth mowa w og³oszeniu konkursowym.
·        Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent.
·        Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadaguluje umowa pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentami.
 
5.      Termin i warunki realizacji:
•         Dofinansowanie zadania przez Gminiasto Szczecin obejmuje okres jednego roku  - 2005
•         Zadania winny byrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami,
•         Zadania nale¿y realizowa taki sposaby dzia³aniami wynikaj¹cymi z poszczegch programobj by³a jak najwiza liczba uczestnik/FONT>
•         W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca sizczeg uwaga: zgodne z przyjmi programami realizowanie zadarytorycznych, zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji, prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzanie rozliczenansowych i sprawozdarytorycznych, szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk/FONT>
 
6.      Termin sk³adania ofert:

Oferty nale¿y sk³ada nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2004 roku na

 dok³adnie i czytelnie wype³nionym formularzu wraz z kompletem dokument/FONT>

 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
 
Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:
1.      z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu,
2.      niekompletne,
3.      z³o¿one po terminie,
4.      dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej ofert/FONT>
5.      z³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie,
6.      nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu.
 
Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri/FONT>
1.      zakres rzeczowy zadania,
2.      obje programem jak najwizej liczby uczestnik/FONT>
3.      posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty,
4.      rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji,
5.      mo¿liwoœci realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofert/FONT>
6.      Koszty administracyjne i osobowe nie mog¹ przekroczy0% wartoœci ca³ego zadania.
 
Dotacje nie mo¿e bydzielona na:
1.      pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjoszt tym zwi¹zanych,
2.      dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej,
3.      dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego,
4.      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5.      dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 
2003 – 72.000,-  Polski Zwi¹zek G³uchych
2003 – 52.000,- Polski Zwi¹zek Niewidomych
2003 – 45.000,- Polski Zwi¹zek EmerytRencist InwalidFONT>
2003 – 15.000,- Stowarzyszenie Reumatyk ich SympatykFONT>
2003 - 9.000,- Towarzystwo Zwalczania Chorii
2003 – 9.000,- Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
2003 – 12.500,- Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mii
 
2004 – 50.000,-  Polski Zwi¹zek G³uchych
2004  – 40.000,- Polski Zwi¹zek Niewidomych
2004 – 30.000,- Polski Zwi¹zek EmerytRencist InwalidFONT>
2004 – 10.000,- Stowarzyszenie Reumatyk ich SympatykFONT>
2004  - 10.000,- Towarzystwo Zwalczania Chorii
2004 – 8.000,- Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
2004 – 12.000,- Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mii
2004 – 15.000,- Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunshorych Psychicznie RODZINA.
 
W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
 
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz – telefon 424 56 70, Wydzia³ Zdrowia i Polityki Spo³ecznej.
 
Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 12000.00
Polkski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 45000.00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Szczecinie 8000.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego OddziałWojewódzki w Szczecinie 10000.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 30000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie "RODZINA" 18000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/08, odpowiedzialny/a: Agnieszka Lemańska, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 12:22:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 12:22:49 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 11:18:42 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/25 11:18:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 14:13:05 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 13:42:38 modyfikacja wartości