Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/002
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2009/01/05
Data decyzji:
2009/01/30

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 2 495 500 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset
złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie w dyscyplinie olimpijskiej i paraolimpijskiej, uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym międzyszkolne kluby sportowe wykluczając inne uczniowskie kluby sportowe – udokumentować,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
e) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
f) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu
– udokumentować.

Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku (wzór ankiety).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 5 stycznia 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość olimpijczyków i reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 1 839 900,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg
wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2008 rok 2 184 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg
wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 56 48, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Karate "Bodaikan" 90000.00
Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN 20000.00
Klub Sportowy "STAL" Szczecin 150000.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 20000.00
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS 25000.00
Miejski Klub Pływacki 300000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 90000.00
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 130000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 52000.00
Klub Sportowy Inwalidów "START" 80000.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 6000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 35000.00
klub Szachowy GRYF Szczecin 14000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 165000.00
Klub Taekwon - do I.T.F. "Szczecin" 18000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 183000.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" Szczecin 21000.00
Klub Karate "Samuraj" 50000.00
Szczeciński Klub Sportowy "Teakwondo" 10000.00
Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE 28000.00
Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA 40000.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 60000.00
Bokserski Klub Sportowy SKORPION 72000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 80000.00
Klub Sportowy "Piast" 50000.00
Szczeciński Klub Sportowy SZTORM 35000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 78000.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF 53500.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 360000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/03, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:02:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:02:28 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/08/31 11:23:17 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/01/30 14:18:23 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/12/08 10:46:42 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/12/03 10:53:59 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/12/03 10:21:25 nowa pozycja