Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/073
Nazwa zadania:
Opracowanie koncepcji funkcjonowania wraz z opracowaniem dokumentacji budowlanej i wykonawczej Zakładu Aktywności Zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o rehabilitacji za
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna
Termin składania:
2008/11/09
Data decyzji:
2008/12/03

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego

w zakresie tworzenia warunków do rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina w Zakładzie Aktywności Zawodowej

 

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Gminy Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),

3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),

 

1. Nazwa zadania:

Opracowanie koncepcji funkcjonowania wraz z opracowaniem  dokumentacji budowlanej i wykonawczej Zakładu Aktywności Zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej ZAZ, będącej podstawą do utworzenia w przyszłości ZAZ w oparciu o warunki lokalizacyjne będące w dyspozycji organizacji pozarządowej.

 

2. Rodzaj zadania:

Wsparcie organizacji pozarządowej mającej zamiar utworzenia ZAZ dla niepełnosprawnych mieszkańców Szczecina. Pomoc w formie dofinansowania przygotowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej pozwoli organizacji pozarządowej posiadającej odpowiednie warunki lokalizacyjne na utworzenie ZAZ
w którym będzie pracować minimum 50 osób niepełnosprawnych
z niepełnosprawnością umiarkowanego i znacznego stopnia, zamieszkałych na terenie Miasta Gminy Szczecin. Opracowana dokumentacja powinna pozwolić w przyszłości na uzyskanie pozwolenia na budowę (przebudowę, modernizację) obiektu przeznaczonego na ZAZ, a zatem spełniać wymagania:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z ze zmian.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 150 000 zł w 2008 r. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

 

Organizacja pozarządowa może uzyskać dotację jeśli przedstawi ofertę realizacji zadania wymienionego  w pkt. 1 ogłoszenia oraz wykaże że:

1) prowadzi działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych,

2) posiada doświadczenie w realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

3) dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości, na której zamierza utworzyć ZAZ
i której będzie dotyczyła dofinansowana dokumentacja, będąca przedmiotem niniejszego konkursu,

4) wykaże się wiarygodnością finansową tzn.: wartość majątku trwałego wykazana w aktywach bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotacji określoną w niniejszym konkursie.

 

Uwaga: organizacja powinna udokumentować wypełnienie powyższych wymogów przedstawiając odpowiednie dokumenty. Dokumenty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymagań skutkuje odmową przyznania dotacji.

 

W zakresie merytorycznym:

1) Dotacja przyznawana jest wyłącznie na wydatki związane z opracowaniem specjalistycznej dokumentacji określonej w pkt. 1 niniejszego konkursu. Wyklucza się możliwość przeznaczenia dotacji na jakiekolwiek wydatki osobowe. Organizacja może jednak przewidzieć wydatki osobowe w części wkładu własnego (własnych środków wnioskodawcy),

2) Organizacja powinna określić w swojej ofercie zakres dokumentacji na jaki zamierza przeznaczyć dotację. Zakres ten powinien umożliwić  wystąpienie w przyszłości przez organizację o pozwolenie na budowę ZAZ na podstawie odpowiednich przepisów.

3) Oczekuje się od wnioskodawcy, że zadeklaruje w swojej propozycji objęcie rehabilitacją ZAZ minimum 50 osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych w rozumieniu przepisów prawa cywilnego na terenie administracyjnym Miasta Gminy Szczecin. Organizacja powinna także uwiarygodnić odpowiednim opisem zdolność do rekrutacji deklarowanej grupy docelowej uczestników ZAZ w Szczecinie.

4) Organizacja powinna przedstawić programową koncepcję rehabilitacji w ZAZ

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia zawarcia umowy
z organizacją do 31 grudnia 2008 r.

 

Ponadto:

-          w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-          zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi
w trybie określonym w art. 5 ust 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),

-          szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją wyłonioną w niniejszym konkursie.

-          wyłoniony w procedurze wyboru podmiot zostanie zobowiązany umową do    

     uruchomienia w terminie do 31. 12. 2013 roku działalności Zakładu Aktywizacji

     Zawodowej. W przypadku nie dotrzymania tego warunku,  zobowiązany będzie do

     zwrotu  dotacji, o której mowa w  pkt 3 i 4 niniejszego ogłoszenia.

 

6. Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji pozarządowej do spełnienia warunków konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje ostatecznego wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli i zawiera z organizacją (organizacjami) wyłonioną w niniejszym konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1)  w zakresie oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta:

a.      zgodność statutowej działalności organizacji pozarządowej z przedmiotem konkursu,

b.      doświadczenie w realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych - posiadane rekomendacje i osiągnięcia prowadzonej przez organizację dotychczasowej działalności,

c.      wiarygodność finansowa,

 

2)  w zakresie oceny merytorycznej realizacji zadania:

a.      zakres dokumentacji przewidziany do sfinansowania w ramach przyznanej dotacji,

b.      propozycje programowe w zakresie rehabilitacji w ZAZ,

c.      zdolność organizacji do pozyskania grupy uczestników rehabilitacji w ZAZ (osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności),

 

3) dodatkowo:

a.      dysponowanie tytułem prawnym do nieruchomości, na której wnioskodawca zamierza utworzyć ZAZ i której będzie dotyczyła dofinansowana dokumentacja będąca przedmiotem niniejszego konkursu

b.      rzetelność i terminowość w rozliczaniu otrzymanych wcześniej środków na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasto Szczecin.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne, a w ciągu 7 dni od powiadomienia nie zostaną uzupełnione o brakach, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Adrian Guranowski – Kierownik Referatu Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon (91) 42 45 679Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 150000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/10/09, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:22:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:22:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/03 12:41:08 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/10/09 15:15:25 nowa pozycja