Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/040
Nazwa zadania:
Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym dotkniętym problemem alkoholowym.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz neagtywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.
Termin składania:
2009/01/28
Data decyzji:
2009/02/11

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/040


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Utworzenie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym dotkniętym problemem alkoholowym.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.
Celem zadania jest:
a) rozszerzenie dostępności i przepływu informacji nt. systemu świadczenia pomocy w Szczecinie na rzecz osób nadużywających alkoholu, uzależnionych oraz ich rodzin,
b) opracowanie wstępnej diagnozy wobec osób nadużywających alkoholu
lub/ i ich rodzin – klientów punktu konsultacyjnego,
c) motywowanie uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii
w placówkach lecznictwa odwykowego,
d) regularne informowanie o dostępnych formach pomocy w Szczecinie
i kierowanie zainteresowanych (po dokonaniu wstępnej diagnozy)
do odpowiednich placówek (instytucji lub/ i organizacji pozarządowych) -
wg właściwości problemu (diagnozy),
e) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości alkoholu
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
f) gromadzenie i uaktualnianie danych placówek świadczących pomoc
w Szczecinie wraz opisem ich specyfiki i świadczonej pomocy,
g) rozpropagowanie oferty punktu konsultacyjnego na terenie lokalnych instytucji
i organizacji pozarządowych oraz wśród mieszkańców Szczecina,
h) współpraca i innymi placówkami włączonymi w system pomagania, m.in. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie i in.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: konsumenci napojów alkoholowych, nadużywający, uzależnieni oraz członkowie ich rodzin, pracownicy instytucji
i organizacji pozarządowych świadczących pomoc w problemie alkoholowym, społeczność lokalna.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80 000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2009 rok oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art.
15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873
z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom przeciwdziałania alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
a) realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.,
b) priorytetowo traktowane będą oferty przewidujące powstanie punktu
lub/ i punktów w części prawobrzeżnej Szczecina, Śródmieściu oraz
na Skolwinie,
c) powstałe punkty mają być dostępne dla klientów w godzinach popołudniowych
i wieczornych,
d) warunki lokalowe gwarantować zgłaszającym się dyskrecję i komfort psychiczny,
e) każdy punkt będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji udzielonych porad.Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na:
a) wynagrodzenie osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjnym w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektu niezbędnego do prowadzenie działalności,
d) materiały dydaktyczne i biurowe.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,

oferta winna dodatkowo zawierać:
a) harmonogram,
b) informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
c) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
d) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
e) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów zadań,
f) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w konkursie oferty przekazane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawra z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, i innym podmiotom.

W latach 2007 i 2008 zadanie nie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert.


Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 20000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 20000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów "AGORA-303" 6980.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/24, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:10:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:10:55 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:17:49 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/31 12:53:30 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/02/11 08:19:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/24 10:24:27 nowa pozycja