Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/083
Nazwa zadania:
Rehabilitacja społeczna bezdomnych kobiet (w tym matek z dziećmi), zapewnienie schronienia połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r.
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna
Termin składania:
2009/09/25
Data decyzji:
2009/10/19

                                                                                         BOP/SP/2009/083

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie pomocy społecznej.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1.      Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

2.      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

 

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna bezdomnych kobiet (w tym matek z dziećmi), zapewnienie schronienia połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r.

 

2.   Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na: udzieleniu schronienia, pomocy socjoterapeutycznej oraz profilaktyki uzależnień, realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 r., przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, adresowane do bezdomnych kobiet (w tym z dziećmi) z terenu Miasta Szczecin.

- Zadanie do realizacji w sposób ciągły;

- Zadanie w części realizowane dla adresatów nieodpłatnie;

- W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.10.2009 r.

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2009r.

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 26.816,00,-zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się: środki finansowe lub w innej formie (np. wolontariat).

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:

 

a)     złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,

b)    zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

c)     szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

d)    przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony. Przeliczenie ostatecznej kwoty dotacji będzie proporcjonalna do liczby oferowanych przez organizację liczby miejsc dla bezdomnych kobiet z dziećmi i liczby miesięcy w okresie realizacji zadania.

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

-        Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.10.2009 do 31.12.2009. 

-        Podmioty składające oferty w konkursie powinny zaproponować konkretną liczbę całodobowych miejsc opieki dla kobiet z dziećmi objętych pomocą. Gmina Miasto Szczecin szacuje łączne zapotrzebowanie w tym zakresie na 15 miejsc;

-        Placówki zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie miejsc zaoferowanych dla bezdomnych kobiet, przyjmować będą bezdomne kobiety skierowane przez MOPR.

-        Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność.

 

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:

-        szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

-        informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

-        kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w 2009 r.

-        informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

-        informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

-        informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-        dodatkowo powinien zawierać:

w zakresie programowym :

-          opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i programów wyprowadzania z bezdomności oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,

-          liczbę miejsc dla bezdomnych kobiet dla których podmiot prowadzący oferuje pomoc, 

-          regulamin placówki zawierający prawa i obowiązki podopiecznych oraz zasady ustalania odpłatności i zwolnień z odpłatności,

 

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

-          opis bazy lokalowej i jej standard,

-          wyposażenie placówki, (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce,

-          kwalifikacje kadry, w tym kwalifikacje do prowadzenia profilaktyki uzależnień,

w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania:

-          określenie w jakim stopniu zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne i dla jakich kategorii podopiecznych zadanie realizowane będzie jako nieodpłatne.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Oferty oceniane będą według kryteriów zawartych w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będzie pod uwagę znaczenie oferty dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

w roku 2008:

96 580 zł.       Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej

266 697 zł.      CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

64 203 zł.       Fundacja Pomocy Samotnej Matce

304 045 zł.      Stowarzyszenie FENIKS

68 475 zł.       Polski Komitet Pomocy Społecznej

 

w roku 2009:

106 334 zł.  Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej

310 960 zł.      CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

78 657 zł.       Fundacja Pomocy Samotnej Matce

322 682 zł.      Stowarzyszenie FENIKS

81 368 zł.       Polski Komitet Pomocy Społecznej

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione          w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 S, telefon (91) 42 45 096, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Jerzy Mazurkiewicz – telefon (91) 42 45 666, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Sylwia Pączka - telefon (91) 42 45 096.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 26816.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/08/26, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/11/27 14:56:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/11/27 14:56:17 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/08/26 15:39:07 nowa pozycja