Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2010/002
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2010/01/11
Data decyzji:
2010/02/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 713 000 zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok przez Radę Miasta Szczecin. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90%. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe, a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie, nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki – należy udokumentować,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
e) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
f) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu - należy udokumentować.
2) Konkurs nie dotyczy Uczniowskich Klubów Sportowych.
3) Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku /UMSzczecinFiles/file/ANKIETA_2009.doc
4) Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert.
5) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 11 stycznia 2010 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia
i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych w okręgowym związku sportowym, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok -624 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2009 rok - 713 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Turystyki – telefon (91) 424 5648.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Centrum Karate Kontaktowego 4000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Jeziorak" 44000.00
Stowarzyszenie Sportowe Osiedlowy Klub Sportowy PRAWOBRZEŻE 20000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Vielgowia" Szczecin 43000.00
Klub Strzelecki ELITA 10000.00
Akademicki Klub Karate AZS SHOGUN 9000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego 16000.00
Osiedlowy Klub Sportowt MAJOWE 6000.00
Stowarzyszenie Ulice Basketu 12000.00
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin 0.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Muay Thai Nak Muay 8000.00
Klub Sportowy "Olimpic" Szczecin 0.00
Klub Tenisowy Masters 12000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 80000.00
Aeroklub Szczeciński 5000.00
Klub Sportowy "Orzeł" 12000.00
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Ognisko TKKF ŚLIZG 20000.00
Klub Sportowy "Bałtyk - Morze" 20000.00
Klub Sportowy STAL 25000.00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub 5000.00
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 139000.00
Klub Biegacza Maratończyk Team 17000.00
Klub Sportowy "Alkon" 30000.00
Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA 0.00
Stowarzyszenie Klub Karate BUSHIKAN 10000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Hutnik" 70000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Iskierka" 58000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/11/25, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:12:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:12:29 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/04/01 13:04:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/02/25 12:54:56 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/12/04 13:52:15 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/25 13:08:28 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/25 13:07:40 nowa pozycja