Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75747079

Aktualna strona: 356942

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2008/037
Nazwa zadania:Animator Sportowy dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych
Rodzaj zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania ofert:2008/03/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Animator Sportowy dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych - zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu.

2. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Szczecina,
c) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana w terminie marzec – grudzień 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin 
a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 20 marca 2008 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),

c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok 0 zł
2007 rok 50 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 56 48, Wydział Sportu i Turystyki.


Data decyzji:2008/04/03

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna"   0.00  
Ucaniowski Klub Sportowy "Bukowe 29"   6000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki"   0.00  
Osiedlowy Klub Rekreacyjno-Sportowy DWUDZIESTKA-GUMIEŃCE   7200.00  
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego   0.00  
Osiedlowy Klub Sportowy Jeziorak   7200.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław"   7200.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Iskierka"   7200.00  
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 34 Szczecin   0.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin   3800.00  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"   7200.00  
Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 20 Kodokan Szczecin   0.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka"   4200.00  
Lista załączników:
typ pliku  Program: ANIMATOR SPORTU  [34 KB]   Informacja o wytworzeniu danych
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin