Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
07/2005
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Wspieranie organizacji imprez sportowych - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Wiosny w Gimnastyce Artystycznej - precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń.
Termin składania:
2005/03/22
Data decyzji:
2005/03/31

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³atycz¹cych upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2. Rodzaj zadania:
Wspieranie organizacji imprez sportowych - Organizacja Miynarodowego Turnieju Wiosny w Gimnastyce Artystycznej - precyzyjne okreœlenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, iloœealizowanych œwiadczeBR>
3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania:
30.000,- z³ (s³ownie: trzydzieœci tysi z³otych 00/100)
Proponowana kwota mo¿e ulec zmianie. Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0 % ca³kowitego kosztu zadania !!!

4. Zasady przyznawania dotacji ( inne ni¿ opisane w ustawie ):
a/ uczestnikami konkursu mog¹ bytowarzyszenia kultury fizycznej / z³o¿¹ opis imprez z programem/
b/ zapewni¹ wysoki poziomu sportowy, bezpieczeo uczestnik widz trakcie imprezy oraz prowadzenie jej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami,
c/ prowadz¹ dzia³alnoœtatutow¹ w dziedzinie objj konkursem,
d/ zapewni¹ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania,
e/ posiadaj¹ doœwiadczenie niezbe do realizacji zadania bcego przedmiotem konkursu,
f/ posiadaj¹ referencje zwi¹zkportowych na realizacjodobnych imprez sportowych,
g/ udokumentuj¹ wspac klubami zagranicznymi w tych dyscyplinach,
h/ zapewni¹ atrakcyjnoœmprez dla widz uczestnik
i/ oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia.
j/ wyboru najkorzystniejszej oferty lub ofert dokona komisja powo³ana przez Prezydenta Miasta Szczecina.

5. Termin i warunki realizacji zadania: Kwiecie05 roku

6. Termin sk³adania ofert: 30 dni od daty og³oszenia konkursu

tj do 22 marca 2005 roku

7. Termin, tryb i kryteria ( inne ni¿ opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
a/ merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹ miasta w zakresie kultury fizycznej,
b/ mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofertkwalifikacje kadry przygotowuj¹cej imprez uprawnienia i doœwiadczenie realizatorreferencje, udokumentowana wspaca z zagranicznymi klubami w dyscyplinach objch konkursem, atrakcyjnoœmprez dla widz uczestnik
c/ efektywnoœrelacja koszt rezultatocena kalkulacji kosztealizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana iloœru¿yn, zawodnik.
d/ zakres finansowania zadania z innych Ÿr ni¿ bud¿et Miasta w tym wielkoœrodk³asnych.
e/ dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje, wiarygodnoœ(rzetelnoœ terminowoœozlicze

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2004 - 50 000,-......z³. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ; Wojewi Szkolny Zwi¹zek Sportowy
2003 - 70 000,- ... z³. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ; Wojewi Szkolny Zwi¹zek Sportowy

W konkursie mog¹ uczestniczyymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pok68, telefon 4245105,
www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pan Leszek Wodnicki tel.42 45 175

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2) Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

Uwaga: Prezydent Miasta Szczecina zastrzega sobie prawo do uniewa¿nienia konkursu bez podania przyczyn !!!Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/02/24, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/06/30 11:10:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/06/30 11:10:11 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 13:34:43 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/24 13:33:08 modyfikacja wartości