Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/009
Nazwa zadania:
Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizaujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym. Realizacja zadania poilega na uczestnictwie w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Mysliborzu w terminie 15-17.07.2005
Termin składania:
2005/04/22
Data decyzji:
2005/05/12

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi.
 

 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 

   

1. Nazwa zadania:

Udział w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu

 

 

2. Rodzaj zadania:

 
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych oraz instytucji realizujących działania na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym. Realizacja zadania polega na: uczestnictwie w Spotkaniach Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu, w terminie 15-17.07.2005.
 

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.540,- zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści złotych 00/100).

 

 

4. Zasady przyznawania dotacji

 

    

  1. Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
    

    

  2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
    

    

  3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
    

    

  4. Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
    

    

  5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami
    
   
  zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:

  5. Termin realizacji zadania:

    
   
  6.
  Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2005 roku
  Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków o których mowa w pkt. 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu
   
   
  7. Warunki, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
  a)
  w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z
  późn. zm.
  b)
  c)
  Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu, w terminie
  15-17.07.2005, tj.: pokryć koszty uczestnictwa, wyżywienia, materiałów dydaktycznych
  i dojazdu
  d)
  rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:

    

  • przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
    

    

  • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
    

    

  • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego,
    

    

  • szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,
    

    

  • planowane do osiągnięcia efekty, z podaniem wskaźników efektywności
    
  Oferent może złożyć:

    

  • Jedną ofertę na wybrane zadanie
    

    

  • Kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu
  w trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego,
  zapewniać uczestnikom możliwość uczestnictwa w Spotkaniach Trzeźwościowych
  zadanie winno mieć dokładnie określoną liczbę uczestników
  zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą o wychowaniu
  obejmuje okres od 04.07.2005 – 22.07.2005
   
  Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.
  Odrzuceniu podlegają oferty

     

   • Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
     

     

   • Niekompletne
     

     

   • Złożone po terminie
     

     

   • Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
     

     

   • Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie
     

     

   • Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu
     
  Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
   Dotacja nie może być udzielona na:

    - Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,

      
    - Działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
     
    - Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
     
    - Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

      

    - Działalność polityczną i religijną.

      
     

     

     

   • Zakres rzeczowy zadania – plan pobytu, harmonogram zajęć - adekwatne do przedmiotu oferty
     

     

   • Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty
     

     

   • Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji
     

     

   • Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
     

     

   • Informacja o uczestnikach Spotkań Trzeźwościowych Alkoholików połączonych z Warsztatami Terapeutycznymi w Myśliborzu – uzasadnienie wyboru kandydatur
     

     

   • Zgodność z założeniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
     
    1.  

     W roku 2003 i 2004 Gmina Miasto Szczecin nie finansowała na mocy umów tego zadania.

    8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

      

    W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r zwani dalej Podmiotami)
    Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

     
     
    9. Osobą uprawnioną do kontaktów

    z Podmiotami jest Tatiana Duklas - telefon 4245 667,
    e-mail.tduklas@um.szczecin.pl, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

     

    Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

      

    1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
     (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
      

      

    2. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z poźn. zm.)
      

      

    3. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
      

    UWAGA!
    Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecina Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.    Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
    Realizator Kwota dotacji
    Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 2002.00
    udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/03/22, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:15:24
    Historia zmian:
    Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
    Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:15:24 modyfikacja wartości
    Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:53:42 modyfikacja wartości
    Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:47:44 modyfikacja wartości
    Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:45:33 modyfikacja wartości
    Katarzyna Szlachta 2005/04/04 16:42:55 modyfikacja wartości
    Katarzyna Szlachta 2005/04/04 15:17:59 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2005/03/31 15:08:49 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2005/03/22 12:41:24 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2005/03/22 12:16:53 nowa pozycja