Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/024
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in. na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, realizacji programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowaniu szczecińskiego środowiska artystycznego oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina.
Termin składania:
2007/02/16
Data decyzji:
2007/02/20

                    PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in. na wspieraniu działalności kulturotwórczej, edukacji kulturalnej, organizacji i przeprowadzeniu imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, upowszechnianiu kultury, sztuki, wybitnych osiągnięć artystycznych, wspieraniu działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturowej, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym, realizacji programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, promowaniu szczecińskiego środowiska artystycznego oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina.

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

       Zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecin na rok 2007 maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 140 000,- zł  (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) do podziału. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją może ulec zmianie. Uwaga: za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

 

4.  Zasady przyznawania dotacji:

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz według poniższych zasad:

-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania podmiotom, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,

-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,

-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu, (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),

-         podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,

-         przyznanie środków finansowych warunkowane jest rozliczeniem poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert (wymagane jest dołączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia podmiotu w tej sprawie),

-         Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,

-         na zadanie podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt realizacji zadania publicznego, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów.

 

5.   Termin i warunki realizacji zadania:

a)  realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2007r. 

b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia        24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),

c)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r z późn. zm.),

d)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,

e)      wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane,

f)        dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,

g)      koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji,

h)      koszty, które w szczególności nie będą mogły być poniesione z dotacji:

-         zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,

-         zakupy gruntów lub innych nieruchomości,

-         działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,

-         przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

-         tworzenie funduszy kapitałowych,

-         budowa budynków lub lokali. 

 

6.   Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków Konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 

7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z podmiotami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      wartość merytoryczna oferty,

5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

 

8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2006 rok      5 000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia – „Świteź”,

20 000 zł   Parafia Ewangelicko – Augsburska,

  8 000 zł   Fundacja pod Sukniami,

16 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie „Klub Storrady”,

  8 000 zł   Fundacja Pogotowie Teatralne,

15 000 zł   Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Szczecinie,

10 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie Operahaus,

10 000 zł   Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej,

14 000 zł   (łącznie) Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy,

  4 000 zł   Polski Związek Niewidomych Oddział Zachodniopomorski,

                 120 000 zł   (łącznie) Zachęta Sztuki Współczesnej,

            332 268,44 zł   (łącznie) Stowarzyszenie „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego,

                   25 000 zł   Fundacja Balet,

                   30 000 zł   Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,

                   30 000 zł   Stowarzyszenie Make It Funky Production,

                     7 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,

                     8 000 zł   Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”,

                   30 000 zł   Stowarzyszenie Akademickie „Europeica”,

                   10 000 zł   Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Szczecińskiej,

                     4 000 zł   Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami,

                     4 000 zł   Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie,

                     3 000 zł   Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Okręgowa w Szczecinie,

                   10 000 zł   Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie,

                   10 000 zł   Stowarzyszenie Twórcze Artystów Rzeźbiarzy.

                       

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta  Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Małgorzata Łogisz – telefon (091) 424 50 83, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Balet 30000.00
Make it Funky Production 81000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Zoemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ 9000.00
Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2007/01/17, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 07:52:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 07:52:42 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/02/22 08:21:32 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/01/17 15:19:32 nowa pozycja