Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
01/2005
Nazwa zadania:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych, skupiających kombatantów oraz osoby, będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Rodzaj zadania:
Świadczenie pomocy organizacjom pozarządowym skupiającym kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności: organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski w tym Święta Niepodległości i Święta Konstytucji obchodzonych 11 listopada i 3 maja, oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego, organizacja spotkań okolicznościowych w tym Wigilii Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji.
Termin składania:
2005/02/14
Data decyzji:
2005/03/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie

1. Nazwa zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

2. Rodzaj zadania: Świadczenie pomocy organizacjom pozarządowym skupiającym kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w szczególności :

organizacja i udział w obchodach rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski w tym Święta Niepodległości i Święta Konstytucji obchodzonych 11 listopada i 3 maja, oraz uczczenie pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

organizacja spotkań okolicznościowych w tym Wigilii Bożego Narodzenia,

kultywowanie tradycji.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

w roku 2005 - 40 000 zł.(słownie: czterdzieści tysięcy 00/100),

w latach 2006 i 2007 zgodnie z Uchwałami Rady Miasta Szczecina w sprawie Budżetu Miasta Szczecina.

4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.).

5. Termin realizacji zadania: marzec 2005 – grudzień 2007 rok.

6. Termin składania ofert: w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok 0 zł.

2004 rok 50 000 zł. Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Iwona Dubiel– telefon 424 51 09, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Kawaleryjski im. 12 Pułku Ułanów Podolskich 40000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/01/12, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2005/06/07 14:01:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2005/06/07 14:01:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/03/16 14:04:36 modyfikacja wartości