Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/036
Nazwa zadania:
Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.
Termin składania:
2010/02/01
Data decyzji:
2010/02/23

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/036PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70, poz.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Utrzymanie sieci punktów konsultacyjnych na terenie Szczecina, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom dotkniętym problemem alkoholowym i ich bliskim.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, nadużywania alkoholu i alkoholizmu.
Celem zadania jest:
a) rozszerzenie dostępności i przepływu informacji nt. systemu świadczenia pomocy na rzecz osób nadużywających alkoholu, uzależnionych oraz ich bliskich,
b) opracowanie wstępnej diagnozy wobec osób nadużywających alkoholu lub/ i ich rodzin – klientów punktu konsultacyjnego,
c) motywowanie uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii/ psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,
d) regularne informowanie o dostępnych formach pomocy w Szczecinie
i kierowanie zainteresowanych (po dokonaniu wstępnej diagnozy)
do odpowiednich placówek (instytucji lub/ i organizacji pozarządowych) - wg właściwości problemu (diagnozy),
e) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości alkoholu
w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
f) gromadzenie i uaktualnianie danych placówek świadczących pomoc
w Szczecinie wraz z opisem ich specyfiki i świadczonej pomocy,
g) współpraca i innymi placówkami włączonymi w system pomagania, m.in.: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie i in.

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: konsumenci napojów alkoholowych, nadużywający, uzależnieni oraz członkowie ich rodzin, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych świadczących pomoc w problemie alkoholowym, społeczność lokalna.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
143 192,- zł (słownie: sto czterdzieści trzy sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70, poz.473), art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające lokalnym potrzebom oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków
w wysokości, o którą występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) priorytetowo traktowane będą oferty przewidujące kontynuację pracy punktów konsultacyjnych powstałych w 2009 roku,
e) punkty konsultacyjne mają być dostępne dla klientów w godzinach popołudniowych i wieczornych,
f) warunki lokalowe gwarantować będą zgłaszającym się dyskrecję i komfort psychiczny,
g) każdy punkt będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji udzielonych porad.


Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na:
a) wynagrodzenie osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjnym w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektu niezbędnego do prowadzenie działalności,
d) materiały dydaktyczne i biurowe.
Oferta powinna zawierać:
a) precyzyjny opis zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
g) informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
h) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
i) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
j) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów zadań.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokona wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

W 2008 r. zadanie nie było realizowane.
W bieżącym roku zadanie jest realizowane przez następujące podmioty:
a) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 20 000 zł,
b) Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w kwocie 20 000 zł,
c) Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Agora-303” w kwocie 6 980 zł,
d) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 20 000 zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Agora - 303" 15000.00
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych 25000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 43192.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 30000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 30000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:18:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:18:29 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:26:02 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:37:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/23 13:19:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/28 10:36:09 nowa pozycja