Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2011/011
Nazwa zadania:
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Termin składania:
2010/12/20
Data decyzji:
2010/12/23

Część A BOP/WE-A/2011/011

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
1. Nazwa zadania.
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
2. Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość dofinansowania w 2011 r. dla podmiotu objętego dofinansowaniem
na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie ustalona
w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta i jest zaplanowana
w maksymalnej wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w planie wydatków projektu budżetu Miasta na 2011 r., na realizacje tego zadania. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po uchwaleniu budżetu Miasta na 2011 r., przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
- organizacje pozarządowe;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- spółdzielnie socjalne;
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem uprawnionym.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 20 grudnia 2010 roku Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Uwaga! Niekompletne oferty zostaną odrzucone.

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.
11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2010 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2009 rok – 30.000 zł
2010 rok – 30.000 zł
13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:

Pani Magdalena Kucharzyk – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, telefon (91) 42-45-455

Pani Wioletta Engel-Araźna – Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, telefon
(91) 42-45-114


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/11/29, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:11:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:11:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:34:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:52:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/01/04 08:10:27 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/11/29 09:19:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/11/29 09:13:19 nowa pozycja