Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/024
Nazwa zadania:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół
Rodzaj zadania:
Ochrona i promocja zdrowia
Termin składania:
2005/06/06
Data decyzji:
2005/06/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

   

1. Nazwa zadania:

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

2. Rodzaj zadania: Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół. Celem zadania jest dofinansowanie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na uczeniu radzenia sobie w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 13 900 zł(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Zasady przyznawania dotacji:

 

 • Spełnienie warunków otwartego konkursu ofert określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2004 r. rozdział 2, art. 14.

   

   

 • Złożenie oferty na obowiązującym druku wraz ze wszystkimi obowiązującymi załącznikami.

   

   

 • Złożenie oferty na realizację zadania, które zostało uznano za odpowiadające potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

   

   

 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

   

  1.  

    

     

    od momentu podpisania umowy z podmiotem spełniającym warunki konkursu, którego oferta uznana została za najlepszą do 31 grudnia 2005 r.

   4. Termin i warunki realizacji zadania:

     

     

     

   5. Termin składania ofert: 6 czerwca 2005 roku

    

   6. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

     

    Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty niezależnie od przewidzianych ustawą:

     

      

    • doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia,

      

      

    • planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,

      

      

    • uwzględniana będzie ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do spodziewanych efektów zadania,

      

      

    • dotychczasowa działalność organizacji w realizacji takiego lub podobnego zadania oraz uzyskane efekty.

      

     

      

    1. Informacje o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

      

     

    Brak dofinansowania w latach poprzednich na tego rodzaju zadanie w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

     

    W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

     

    Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

     

    Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Marta Giezek – inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – tel. 42 45 674

     

    Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

      

    1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) z późn. zm.

      

      

    2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

     

   • przedstawienie potencjału kadrowego i rzeczowego zapewniającego wykonanie zadania,

     

     

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania, w tym liczbę osób objętych zadaniem i sposób ich wyłonienia, harmonogram planowanego zadania oraz planowany sposób jego ewaluacji,

     

     

   • przewidywane efekty realizowanego zadania,

     

     

   • kalkulacja przewidywanych kosztów,

     

     

   • informacja o posiadanych własnych zasobach finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz deklarowanych przez instytucje współpracujące i sponsorów,

     

     

   • informacje o podmiotach przewidzianych do współpracy i zakres działań w ramach planowanego zadania,

     

     

   • informacja o dotychczasowych zadaniach realizowanych przez podmiot składający ofertę na zlecenie lub we współdziałaniu z Gminą Miasto Szczecin oraz innymi podmiotami administracji publicznej,

     

     

   • wskazanie formy realizacji zadania.

     

    1.      Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
    Realizator Kwota dotacji
    Fundacja Pogotowie Teatralne 13900.00
    IV
    udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2005/05/06, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:55:21
    Historia zmian:
    Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
    Iwona Dubiel 2008/01/22 08:55:21 modyfikacja wartości
    Sylwia Pączka 2006/01/27 11:01:48 modyfikacja wartości
    Sylwia Pączka 2006/01/27 10:59:50 modyfikacja wartości
    Krzysztof Kozakowski 2005/08/11 09:49:46 modyfikacja wartości
    Sylwia Pączka 2005/05/09 12:27:24 nowa pozycja