Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/041
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych – zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu.
Termin składania:
2006/09/04
Data decyzji:
2006/09/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych – zgodnie z programem stanowiącym załącznik do niniejszego konkursu.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
30 000,- zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a)    prowadzą szkolenie w ramach osiedlowych klubów sportowych,
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,
d)    zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od września do grudnia 2006 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 4 września 2006 roku
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
 
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia                 i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
e)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
f)       dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.       
2005 rok             0,-  zł            Nazwa realizatora zadania: ---
2006 rok             0,-  zł            Nazwa realizatora zadania: ---
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu telefon (91) 424 51 75.
 
 
 
Załącznik do otwartego konkursu ofert
 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
"ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”
w 2006 r.
 
1.     Cele i zadania programu:
 
·        zwiększenie aktywności i efektywności działań osiedlowych klubów sportowych z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
 
·        organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z terenu działalności Osiedlowego Klubu Sportowego;
 
·        przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym  i zubożałym, szczególnie w dzielnicach o najwyższym wskaźniku bezrobocia;
 
2.     Zasady  realizacji
 
·        w roku 2006 systemem objętych zostanie 12 animatorów, dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy  w wysokości po 500 zł (brutto) miesięcznie przez okres 4 miesięcy, przydzielane w  edycji: wrzesień – grudzień;
 
3.     Organizator.
Osiedlowe Kluby Sportowe
 
4.     Uczestnicy – adresaci programu
 
·        nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy pracujący    z dziećmi i młodzieżą w Osiedlowych Klubach Sportowych w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.
 
5.     Kryteria zgłoszeń
 
·        zgłoszenia kandydatów- przystąpienie do otwartego konkursu ofert dla Osiedlowych Klubów Sportowych  z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
 
 
6.     Sposób wyboru uczestników
 
-         max –1-2 kandydatów z jednego klubu.
 
7.     Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego
·        Klub dodatkowo otrzyma środki  na zakup drobnego sprzętu sportowego.
 
8.     Sposób realizacji zadania
·        zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac określa umowa Animatora z Osiedlowym Klubem Sportowym.
 
9.     Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
 
·        nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
·        Osiedlowe Kluby Sportowe dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują  sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
·        kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu Klub przedkłada do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin;
 
 
 
Załącznik nr 1 do umowy
„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”
 
 
 

Ramowe wskazówki i kalkulacje dla realizatorów programu

„Animator sportu dzieci i młodzieży”
 
 
1. Ustala się, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Osiedlowym Klubem Sportowym, a konkretną osobą – animatorem  zostanie zrealizowane w okresie od 1 września do 30 grudnia 2006 r.      80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku Zajęć Animatora” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy .
 
2. Rozliczenie dokonane w „Dzienniku Zajęć Animatora” dotyczy wynagrodzenia pochodzącego ze środków Urzędu Miasta Szczecin po wykonaniu umowy.
 
3. Ustala się, że w ramach w/w 80 godzin (pkt. 1) można przeznaczyć do 8 godzin   na udział w zawodach sportowych.
 
4. Przyjmuje się, że liczebność grup zajęciowych wynosi 15 do 24 osób.
 
5. Częstotliwość zajęć nie powinna być mniejsza niż 2 x w tygodniu, a objętość jednej jednostki treningowej powinna wynosić 90 minut.
 
6. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy zajęć i zawodów przeprowadzanych w ramach programu „Animator sportu dzieci i młodzieży” muszą być ubezpieczeni, a uczestnicy posiadać aktualne badania lekarskie.
 
8. W uzasadnionych wypadkach podpisujący umowę – z Klubem  może,  po porozumieniu z  Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Szczecin wyrazić zgodę na niewielkie odstępstwa  od w/w ustaleń. Nie dotyczy to punktu 6 oraz terminu realizacji umowy.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Osiedlowy Klub Sportowy ISKIERKA 5000.00
Klub Sportowy "Olimpic" Szczecin 0.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 0.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 5000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/08/01, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 14:02:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 14:02:34 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/10/02 15:24:47 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/08/03 11:54:51 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/08/01 13:51:48 nowa pozycja