Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/024
Nazwa zadania:
Wspieranie opieki paliatywnej
Rodzaj zadania:
Ochrona zdrowia
Termin składania:
2008/03/30
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.    w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy    o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

1. Nazwa zadania:

Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w tym między innymi:

1.1 rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,

1.2 udzielania wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.

 

2. Rodzaj zadania: Opieka paliatywna, której celem jest:

a)     zapewnienie dostępności do usług: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, psychoterapeutycznych dla osób w okresie terminalnym oraz ich rodzin w trakcie opieki i w żałobie,

b)     organizowanie grup wsparcia dla rodzin osób w okresie terminalnym,

c)      podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2008 wynosi 80.000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert,  w sposób częściowy;

a)     b) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,   o którą oferent występuje;

b)     proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta;

c)      oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania; 

d)     rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

a)     realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy       do dnia 31 grudnia 2008 r.,

b)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie opieki paliatywnej,

c)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym  w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego                       i o wolontariacie,

d)     szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

6. Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie       do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji,  z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert        w formie Oświadczenia.

Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania        i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

 

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)     możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby               kadrowe beneficjanta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),

2)     przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)     zakresu programowego oferty,

4)     opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efekty

5) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  

Oferty powinny zawierać w zakresie programowym:

1)     harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty;

2)     krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność  oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania;

3)     podanie liczby beneficjantów objętych zadaniem;

4)     wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.

 

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok zadanie takie nie było realizowane

2007 rok 33.500 zł - Fundacja Dom Hospicyjny - Gościniec Królowej Apostołów Szczecinie oraz 26.500 zł - Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone. Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie,       Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 I, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl


Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Maciej Jasiński – telefon (91) 424 56 64, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część B (niejawna – nie podlegająca publikacji)

 

1. Powołuję Komisję Opiniującą do przeprowadzenia postępowania w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia            w składzie:

 

Przewodniczący:

Piotr Grodzki – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Członkowie:

Helena Borowska – Inspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Maciej Jasińśki – Podinspektor w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

 

 

Sekretarz

Sylwia Pączka - Główny Specjalista  w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych

 

2. Zadaniem Komisji, o której mowa w pkt. 1 jest zaopiniowanie ofert złożonych         w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie opieki paliatywnej działaniami nieobjętymi finansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasto Szczecin, w tym między innymi: rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej, udzielania wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki           i w żałobie – prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej oraz przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin propozycji co do wyboru ofert.

 

3. Zasady pracy Komisji Opiniującej, o której mowa w pkt. 1, regulują przepisy            § 4 ust. 16 – 31 Załącznika do Zarządzenia Nr 662/2007 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert.

                                                                       

 

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/02/29, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 14:51:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 14:51:38 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/02/29 15:28:13 nowa pozycja