Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/006
Nazwa zadania:
Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa rybackiego, na terenie Miasta Szczecin
Rodzaj zadania:
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało m.in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach, a także monitoringu i ochronie wód i brzegów przed zanieczyszczeniami.
Termin składania:
2008/12/29
Data decyzji:
2009/01/06

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/006

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego”


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego
zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.

1. Nazwa zadania:
Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa rybackiego, na terenie Miasta Szczecin.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m.in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach, a także monitoringu i ochronie wód i brzegów przed zanieczyszczeniami

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/268/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26.11.2008 r. w spra-wie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania na rok 2009 wyniesie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin.

Uwaga: za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty zawarcia umowy do dnia
31 marca 2009 r.,

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-blicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezyden-towi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:W 2007 r. zadanie publiczne: „Ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami, zwal-czanie kłusownictwa rybackiego na terenie Miasta Szczecin” zostało powierzone Społecz-nej Straży Rybackiej Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie i dofinanso-wane przez Gminę Miasto Szczecin w wysokości 4.000 zł


Uwaga! Niekompletne oferty Organizacji, które nie zostaną uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Michał Górski - Główny Specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 455Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 5000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/01/06, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:09:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:09:57 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:15:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/20 10:06:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/09 10:11:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/11/27 11:49:17 nowa pozycja