Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/023
Nazwa zadania:
Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Termin składania:
2009/01/12
Data decyzji:
1900/01/01

                                                                  BOP/SP/2009/023

 

                   PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu

wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),

3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),

4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 44, poz. 428).
 

 

1.   Nazwa zadania:   Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej funkcję:

-         całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej,

-         specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego  dla młodzieży skierowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mocy postanowień sądowych wydanych w toku postępowań opiekuńczo-wychowawczych,

-         placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.

 

2.        Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji 

 przez:

·       organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,

·    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność z zakresu pomocy społecznej.

Adresatem zadania są dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie Miasta Szczecina oraz ich rodziny.

 

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty posiadające doświadczenie
w prowadzeniu różnych, instytucjonalnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej na terenie Szczecina, które są wpisane do ewidencji placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz podmioty, które wniosek o taki wpis złożyły najpóźniej do dnia upływu terminu złożenia oferty. Przy czym warunkiem podpisania umowy z Miastem będzie uzyskanie takiego wpisu.

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: W roku 2009 maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wyniesie 594 260 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery dwieście sześćdziesiąt złotych).

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2009 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotu uprawnionego objętego dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

Wysokość dofinansowania w kolejnym roku realizacji zadania dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalona będzie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnym budżecie Miasta na realizację tego zadania oraz przyznanych kwot dotacji na rok 2009.

 

4.     Zasady przyznawania dotacji:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. ) oraz poniższymi zasadami:

 1. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej przez podmiot uprawniony, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 2. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo przyznania dotacji tylko dla jednej placówki,
 3. nie dopuszcza się możliwości składania oferty na wydzielone części zadania,
 4. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 5. szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w roku 2010 będą określone w drodze aneksu do zawartej umowy, zawartego w oparciu o wniosek złożony do Urzędu Miasta w terminie do
  30 listopada 2009 roku,
 6. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem. 

5.     Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 roku.

Placówka zobowiązana będzie działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) a w przypadku jego zmiany zgodnie nowym rozporządzeniem,

a ponadto: 

 • wobec młodzieży objętej specjalistycznym wsparciem dziennym
  a przebywającej w placówce
  na mocy postanowień sądowych wydanych w toku postępowań opiekuńczo-wychowawczych prowadzić działania na rzecz powrotu do rodzin biologicznych i uniknięcia pobytu
  w placówce całodobowej,
 • prowadzić programy z zakresu profilaktyki uzależnień, 

Oferenci planują w przedkładanym preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta na działalność placówki w tym na :

·         utrzymanie lokalu,

·         wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,

·        koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10 % brutto dotacji o którą się ubiegają,

·         wyżywienia podopiecznych,

·         zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia, odzieży

·         zakupy biletów wstępu, biletów na przejazdy na zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz organizację takich imprez,

·         imprezy, uroczystości rodzinne i wyjazdy podopiecznych otrzymujących wsparcie w formie całodobowej,

·         kieszonkowe dla podopiecznych otrzymujących wsparcie w formie całodobowej,

·         bieżące naprawy i konserwację lokalu.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak pozafinansowych),
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy,

Dodatkowo oferta musi zawierać:

w zakresie programowym:

·         regulamin organizacyjny placówki, program pracy placówki uwzględniający wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) oraz zawierający opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz planowane do osiągnięcia efekty działania

 • krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
 • opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, informacje o kwalifikacjach kadry.  

6.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.

 

7.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

8.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

·         zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,

 • dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
  i prowadzonej przez niego działalności,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny oferty, jej wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.

 

9.     Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2007 rok – zadanie nie było realizowane

2008 rok – zadanie nie było realizowane.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Joanna Kunstman – telefon (91) 42 45 673, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/15, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:14:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:14:43 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/12/15 16:09:48 nowa pozycja