Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/023
Nazwa zadania:
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 r.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin składania:
2006/05/29
Data decyzji:
2006/06/27

 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2006 r.
 
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego w formie:
a)        Półkolonii organizowanych dla dzieci ze szkół podstawowych Miasta Szczecina na terenie Osiedli Miasta Szczecina,
b)        Kolonii i obozów turystyczno-wypoczynkowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej  Miasta Szczecina.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 102 000 zł. (Słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
 
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 
a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych, oferty spełniające  warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 
b) Złożenie oferty na realizację zadania, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent, wysokość dotacji oprócz kryteriów zawartych w pkt. 7 jest uzależniona od liczby uczestników wypoczynku i czasu trwania,
 Komisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych   dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty,
 
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 26.06.2006 roku do 31.08.2006 roku,
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d)      jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
e)      organizatorzy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
 
Oferta powinna zawierać:
1.        Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2.        Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowym i turystyczno-rekreacyjnym,
3.        Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4.        Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.
5.        Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
6.        Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
a)      wyżywienie i zakwaterowanie uczestników,
b)      koszty realizacji programu,
c)      materiały biurowe i dydaktyczne niezbędne do realizacji zadania.
 
Do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
1.        Program półkolonii, kolonii, obozu,
2.        Planowaną liczbę uczestników wypoczynku,
3.        Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku,
4.        Listę uczestników wypoczynku z określeniem ich wieku oraz miejsca zamieszkania,
5.        Potwierdzenie zgłoszenia placówki wypoczynku do Kuratora Oświaty.
Warunkiem podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem będzie dostarczenie - zaświadczenia o wpisie do ewidencji Kuratora Oświaty.  
 
6.      Termin składania ofert:
 
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
 
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
 
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.      Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2.      Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i przedmiotu działalności.
3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności
4.      Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,    
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, wyżywienie, ilość uczestników, czas trwania),     
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,             
4) zakres programowy i atrakcyjność oferty,          
5)  rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim.
 
8.     Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W roku 2005 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „ Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” sfinansowano realizację zadania przez n/w organizacje.
 • Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” -  2960,00 zł
 • Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży z siedzibą w Pile
   -  3000,00 zł
 • TPD, Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 35 250,00 zł
 • Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży O/ Szczecin - 22 500,0zł
 • Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Okręg Północno-Zachodni - 15 500,0zł
 • Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji - 10 000,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin- 15 900,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi HOM -   5 250,00 zł          
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin- Dąbie -  4 500,00 zł
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin- Pogodno - 12 180,00 zł
 • Dom Kultury „Klub Skolwin" -  2 000,00 zł
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Grzegorz Janowski 
telefon (91) 424 56 59 Wydział Oświaty.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Szczecinie 2600.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 1520.00
Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św. Józefa 16160.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 1628.00
Stowarzyszenie "Watra 2005" 6720.00
Dom Kultury "Klub Skolwin" 0.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin Dąbie 8050.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Gryf" 0.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji, Sportu i Rekreacji 3428.00
Związek HArcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni 6716.00
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin 16128.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodnio-Pomorska Komenda Chorągwi 17660.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 14680.00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin Pogodno im. Janusza Korczaka 5030.00
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Jana Bosko 1680.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Zachodniopomorski 0.00
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału Zachodniopomorskiego 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/04/28, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:37:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:37:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/06/28 11:23:31 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/04/28 08:38:56 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/04/28 08:32:55 nowa pozycja