Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/039
Nazwa zadania:
1) Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich na terenie miasta Szczecina
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizyczbej i sportu
Termin składania:
2009/01/21
Data decyzji:
2009/02/16

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

1)     Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich na terenie miasta Szczecina

2)      Organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Szczecina

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi:

Zadanie 1)       70.000 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zadanie 2)       30.000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a)        organizują zawody sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych

b)        posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),

c)        dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),

d)        zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,

e)        przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie: 01 lutego – 31 grudnia 2009 roku

a)        w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia     
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),

b)        zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

c)        szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a)        merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,

b)        możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),

c)        efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

d)        zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,

e)        dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

 

8.   Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Zadanie 1)

2007 rok                      40.000,- zł

2008 rok                      55.000,- zł

Zadanie 2)

2007 rok                      0.000,- zł

2008 rok                      0.000,- zł

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Katarzyna Zgolak – telefon (91) 4245871, Wydział Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Ucaniowski Klub Sportowy "Wiosło" - zadanie nr 2 4200.00
Klub Sportowy Inwalidów START - zadanie nr 2 15000.00
Klub Sportowy Inwalidów START - zadanie nr 1 70000.00
Ucaniowski Klub Sportowy "Wiosło" - zadanie nr 2 4200.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/23, odpowiedzialny/a: Krupecka Ilona, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:00:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:00:47 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/03/05 13:09:58 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/02/17 11:57:44 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/12/23 15:44:01 nowa pozycja