Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/011
Nazwa zadania:
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej.
Termin składania:
2008/12/29
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego, dla dzieci w wieku 4-12 lat, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),
3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),
4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428).

1. Nazwa zadania: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (o której mowa w § 28, § 29, § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Dz. U. Nr 201 poz. 1455) dla dzieci w wieku 4-12 lat, skierowanych przez MOPR w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji przez:
· organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,
· osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność z zakresu pomocy społecznej.

Adresatem zadania są dzieci skierowane przez MOPR, zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodzice, którzy aktywizują się zawodowo za pośrednictwem MOPR.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące tego rodzaju placówki na terenie Szczecina, które są wpisane do ewidencji placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz podmioty, które wniosek o taki wpis złożyły najpóźniej do dnia upływu terminu złożenia oferty. Przy czym warunkiem podpisania umowy z Miastem będzie uzyskanie takiego wpisu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. ) oraz poniższymi zasadami:
a. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego przez podmiot uprawniony, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo przyznania dotacji dla kilku lub tylko jednej placówki,
c. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
d. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
e. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 roku.

Placówka zobowiązana będzie działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455) a w przypadku jego zmiany zgodnie nowym rozporządzeniem, w szczególności:
· pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie,
· wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
· współpracować ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
· zapewniać pomoc rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami,
· prowadzić w szczególności następujące formy pracy środowiskowej:
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych 
- zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia z zakresu psychoedukacji
- zajęcia korekcyjne i kompensacyjne
- pomoc w nauce,
- pomoc socjalną, zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania
- organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych,
- programy z zakresu profilaktyki uzależnień,
- inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, wynikające z programu działania placówek.
· zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje wymagane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
· posiadać regulamin organizacyjny zawierający zakres zadań, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki podopiecznych, zatwierdzony przez podmiot prowadzący,
· oferenci zobowiązani są prowadzić codzienne listy obecności uczestników oraz dziennik zajęć, w którym dokonują wpisów o tematyce zajęć z dziećmi i rodzicami w poszczególne dni, osobach które prowadziły zajęcia oraz wszelkich kontaktach z rodzicami i wychowawcami dzieci i innymi organizacjami, z którymi współpracują.

Oferenci planują w przedkładanym preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta na działalność placówki w tym na :
· utrzymanie lokalu świetlicy,
· wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
· koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10 % brutto dotacji o którą się ubiegają,
· dożywianie podopiecznych,
· zakupy biletów wstępu, biletów na przejazdy na zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz organizację takich imprez,
· zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia świetlic,
· bieżące naprawy i konserwację lokalu świetlicy.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawierać:
· szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
· informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
· kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
· informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
· informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak pozafinansowych),
· informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy,

Dodatkowo oferta musi zawierać:
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
· opis lokalu i liczbę pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, informacje o kwalifikacjach kadry.

6. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2009 r.

7. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 29 grudnia 2008 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
· zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
· dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
· przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

Oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Kryteria stosowane do oceny oferty, jej wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.

9. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok – zadanie nie było realizowane
2008 rok – zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Joanna Kunstman – telefon
(91) 42 45 673, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:10:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:10:39 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 12:11:49 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 11:09:38 nowa pozycja