Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/069
Nazwa zadania:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
szczegóły w punkcie 2 konkursu
Termin składania:
2005/12/23
Data decyzji:
2006/01/11

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie (wsparcie)

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

   

 1. Nazwa zadania:
 2. Rodzaj zadania:
 3.  

  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie na terenie Gminy Miasto Szczecin

   

   

   

Zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych

 

Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina, w tym: dzieci i młodzież oraz ich rodziny, ofiary przemocy, sprawcy przemocy

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie:

   

 1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego

   

   

 2. interwencji kryzysowej

   

   

 3. pomocy ofiarom przemocy seksualnej

   

   

 4. edukacji publicznej

   

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006:

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecina na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie

 

   

 1. Zasady przyznawania dotacji:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 256 675,- zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) w pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 1. zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o

   

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493) oraz poniższymi

zasadami:

   

 1. dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom zjawiska przemocy w rodzinie Gminy Miasto Szczecin oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,

   

   

 2. dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony

   

   

 3. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną

   

 4. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 5. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

   

 6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem

   

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2006 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły.

Placówki zobowiązane będą działać w sposób następujący:

   

 1. pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie

   

   

 2. wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji

   

   

 3. współpracować z Komendą Miejską Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ośrodkami terapii uzależnień i innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   

   

 4. zapewniać pomoc ofiarom przemocy, w tym: rodzinom, dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami od środków psychoaktywnych

   

   

 5. prowadzić w szczególności następujące formy pracy:

   

    

  1. działania psychologiczno - terapeutyczne, zmierzające do usunięcia psychologicznych skutków doznawania przemocy oraz wykształcenia nowych sposobów na życie:

    

    

  • terapia indywidualna i grupowa dla osób doznających przemocy

    

    

  • edukacja pacjentów w zakresie mechanizmów przemocy i metod przeciwdziałania

    

    

  • edukacja w zakresie unikania sytuacji prowadzących do przemocy

    

    

  • edukacja w zakresie własnych praw i przekonań w różnych rolach społecznych

    

    

  • wyrównywanie deficytów rozwojowych u dzieci i młodzieży powstałych w wyniku doznawania przemocy

    

    

  • terapia indywidualna i grupowa dla sprawców przemocy zgłaszających się z nakazu sądu bądź dobrowolnie

    

    

  1. działania lekarskie, obejmujące konsultację i pomoc psychiatryczną w ramach programu terapeutycznego

    

    

  2. porady prawne, obejmujące przekazywanie wiedzy na temat sytuacji prawnej osób doznających przemocy oraz pomoc w działaniach prawnych

    

    

  3. porady socjalne dla osób doznających przemocy, pomagające w uzyskaniu środków do życia

    

    

  4. działania informacyjne, obejmujące:

    

    

  • prowadzenie bazy danych placówek, ośrodków, stowarzyszeń, fundacji, które zajmują się problemem przemocy w rodzinie w aspektach: psychologicznym, medycznym, prawnym i społecznym

    

    

  • w miarę potrzeb indywidualnych klientów informowanie i kierowanie ich do innych placówek i ośrodków zajmujących się problemem przemocy domowej i pokrewnymi

    

    

  • współpracę ze środkami masowego przekazu, mającą na celu kształtowanie

    

świadomości społecznej w zakresie skali i mechanizmów przemocy w rodzinie oraz metod jej przeciwdziałania

Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową, Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180 poz.1493) oraz Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 123 z późn. zm.)

 

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:

   

 1. utrzymanie lokalu

   

   

 2. materiały biurowe i dydaktyczne

   

   

 3. wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

   

   

 4. wynagrodzenia dla superwizorów terapeutów zatrudnionych w ramach realizacji zadania

   

   

 5. koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10% brutto dotacji o którą się ubiegają

   

   

 6. bieżące naprawy i konserwacje lokalu

   

 

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:

   

 1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,

   

   

 2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania

   

   

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

   

   

 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania

   

   

 5. informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych)

   

   

 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy

   

dodatkowo powinien zawierać:

w zakresie programowym:

   

 1. opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty

   

   

 2. krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania

   

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacje o kwalifikacjach kadry i superwizorów.

 

Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.

 

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 23 grudnia 2005 roku .

Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

7

. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

   

 1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego

   

   

 2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności

   

   

 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

   

   

 4. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

   

   

 5. Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

   

   

 6. Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

   

   

 7. Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 ogłoszenia nastąpi w grudniu 2005, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

   

   

 8. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

   

   

 9. Określenie liczby beneficjentów objętych zadaniem.

   

   

 10. Informacja o położeniu placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego w tym doprecyzowanie liczby podopiecznych objętych pomocą MOPR.

   

   

 11. Informacja dot. zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej

   

 

   

 1. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, i innym podmiotom.

   

W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. łączne dofinansowanie Miasta wynosiło:

   

 • Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

   

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w kwocie: 90.720,- zł.

Ośrodek Wspierania Rodziny, w kwocie: 129.280,- zł.

Ośrodek Opiekuńczo – Adopcyjny, w kwocie 20.000,- zł.

   

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki, w kwocie: 172.000,- zł.

   

   

 • Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej “Telefon Zaufania 988”, w kwocie: 19.000,- zł.

   

   

 • Stowarzyszenie na rzecz Tolerancji i Praw Człowieka “Partner”, w kwocie: 25.000,- zł.

   

   

 • Stowarzyszenie “ERKA”, w kwocie 70.000,- zł.

   

   

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, w kwocie: 25.000,- zł.

   

ZHP Chorągiew Zachodniopomorska “Bezpieczne podróże Guliwera”, w kwocie: 30.000,- zł.

 

W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. łączne dofinansowanie Miasta wyniesie:

- 20 000 zł. Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych

-

Kamieńskiej

- 90 000zł.

- 100 000zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny

- 50 000 zł. Stowarzyszenie ERKA

- 30 000 zł. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/

e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Tatiana Duklas - telefon 424 5667; adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

 

115 000 zł. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Erka 20000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej OWR 21675.00
Stowarzyszeni Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej OIK 60000.00
Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych 20000.00
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 60000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/23, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:06:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:06:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/16 14:56:30 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2006/01/16 14:48:29 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/11/23 12:53:55 nowa pozycja